Nuclebulary

Háromnyelvű magszótár (...)

magyar Megjegyzés: a Meg lehet nézni, de még dolgozom rajta! ikonnal jelölt weboldalak portugál tartalma még nem készült el. Következésképpen
a 3-6. oldal egyelőre csak a sémát mutatja, a 7. pedig hiányos.
English Comment: The Portuguese contents of the pages marked by the icon here Meg lehet nézni, de még dolgozom rajta! is not yet ready. Therefore
pages 3-6 only show the scheme for the contributors and page 7 is incomplete.

1. English-Hungarian Nuclear Dictionary

The technical terms in this Dictionary have been extracted from the Index of my electronic book that I wrote simultaneously in English [Introduction to Nuclear Science (Bantu_e.pdf 7000 kB)] and in Hungarian [Bevezetés a nukleáris tudományba (Bantu_H.pdf 7100 kB)]. Beside nuclear terms it also contains terms from particle physics, general physics and mathematics. I have my reasons, but I spare the reader from discussing them. The yellowed texts need special attention either because there is a difference between English and Hungarian usage or because the terms are often misunderstood.

Pages of Nuclebulary

  1. English-Hungarian Nuclear Dictionary (see below)
  2. Hungarian-English Nuclear Dictionary
  3. English-Portuguese Nuclear Dictionary Meg lehet nézni, de még dolgozom rajta!
  4. Portuguese-English Nuclear Dictionary Meg lehet nézni, de még dolgozom rajta!
  5. Hungarian-Portuguese Nuclear Dictionary Meg lehet nézni, de még dolgozom rajta!
  6. Portuguese-Hungarian Nuclear Dictionary Meg lehet nézni, de még dolgozom rajta!
  7. Names of the Chemical Elements (English-Hungarian-Portuguese)
    with links to Wikipedia and other sites

The Portuguese parts have been created with the help of a team of Brazilian students, who visited ELTE to study chemistry in 2013. Their contribution is acknowledged — Sándor Nagy

The Dictionary

Seee the Notation for the Dictionaries

English expression Magyar kifejezés Symbol
Jelölés
abscissa (horizontal axis) abszcissza (vízszintes tengely)  
absorbed dose elnyelt dózis D
absorption of β particles in matter abszorpció/elnyelődés, β-részecskéké az anyagban  
acceleration gyorsulás a
activation aktiváció/aktiválás  
activation energy aktiválási energia  
activation energy, chemical aktiválási energia, kémiai  
activity concentration aktivitáskoncentráció  
activity, specific aktivitás, fajlagos  
activity[, absolute] aktivitás[, abszolút] A
aftereffect utóhatás  
aftereffect [of decay] utóhatás [, bomlásé]  
agelessness of radioactive atoms kortalanság/örökifjú tulajdonság, radioaktív atomoké  
albedo visszaszórt hányad (sugárzásé)  
alpha group alfa-csoport  
alpha particle (4He2+) alfa-részecske (4He2+) α
alpha/α decay alfa/α-bomlás  
alpha/α radiation alfa/α-sugárzás  
angle szög (geometriai) α
angular correlation szögkorreláció  
angular frequency/velocity szögsebesség/körfrekvencia ω
angular momentum impulzusmomentum= impulzusnyomaték= perdület L
anisotropic ≠ isotropic anizotróp ≠ izotróp  
annihilation annihiláció  
annihilation photon annihilációs foton  
annihilation, free annihiláció, szabad  
anomalous magnetic moments of nucleons anomális mágneses momentum, nukleonoké  
antiparticle antirészecske  
aqueous phase vizes fázis  
arbitrary unit önkényes egység  
artificial nuclear reaction mesterséges magreakció  
artificial[ly produced] radionuclide mesterséges [eredetű] radionuklid  
asymmetry term aszimmetriatag/járulék/energia  
asymptotic freedom aszimptotikus szabadság  
atmosphere légkör/atmoszféra  
atomic fraction atomtört  
atomic mass atomtömeg ma
atomic mass constant atomi tömegállandó mu
atomic mass unit, unified (= dalton. It is not the mass unit of the atomic unit system, which is me. The notation amu is also to be avoided because of its messy history.) atomi tömegegység, egységes (= dalton. Nem ugyanaz, mint az atomi egységrendszer tömegegysége, mely me. Kerülendő az ate jelölés is a zavaros történeti háttere miatt.) u (= Da)
atomic number rendszám Z
atomic radius  atomsugár/atomrádiusz Ra
atomic weight, standard atomsúly, standard  
atoms, number of atom[ok ]szám[a] N
attenuation sugárgyengülés/ sugárgyengítés  
attenuation coefficient, linear sugárgyengítési együttható, lineáris   
attenuation coefficient, mass tömeggyengítési együttható  
attraction ≠ repulsion vonzás ≠ taszítás  
Auger (pronounce: au like o in over, g like s in measure, er like ay in say), Pierre Victor (French physicist) Auger (ejtsd: ozsé) , Pierre Victor (francia fizikus)  
Auger cascade Auger-kaszkád  
Auger effect Auger-effektus  
Auger electrons  Auger-elektronok  
average binding energy per nucleon egy nukleonra jutó átlagos kötési energia B
Avogadro number/constant Avogadro-szám/konstans NA
background [radiation] háttér[sugárzás]  
back-scattered radiation/particle visszaszórt sugárzás/részecske  
backscattering, beta visszaszórás, béta-  
baryon barion  
baryon number/charge barionszám=bariontöltés B
becquerel (unit) becquerel (egység) Bq
Beer–Lambert law Lambert–Beer-törvény  
beta back-scattering béta-visszaszórás  
beta decay (β and ε together) béta-bomlás (β és ε együtt) β
beta decay, double béta-bomlás, kettős 2β, ββ, 2ε, εε
beta minus decay negatív béta-bomlás β
beta particle (electron[/positron]) béta-részecske (elektron[/pozitron]) β
beta plus decay pozitív béta-bomlás β+
beta plus decay and electron capture together pozitív béta-bomlás és elektronbefogás együtt ε
beta/β decay béta/β-bomlás  
beta/β radiation béta/β-sugárzás  
beta/β spectrum, end-point/maximum energy of béta/β-spektrum maximális energiája Eβ, Emax
beta-delayed neutron decay/emission béta-késleltetett neutronbomlás/emisszió βn
Big Bang Nagy Bumm  
billion (109) milliárd (109) G (giga, SI prefix)
binary fission biner hasadás  
binary number bináris szám  
binding energy per nucleon kötési energia per nukleon B/A
binding energy per nucleon kötési energia, egy nukleonra eső átlagos B/A
binding energy, total (of an atom) kötési energia, teljes (atomé) EA, Ea
bladder húgyhólyag  
Bohr magneton Bohr-magneton µB
Boltzmann constant Boltzmann-állandó k
bombarding particle = projectile bombázó részecske = lövedék  
bone marrow, red csontvelő, vörös  
bone surface csontfelszín  
Bose–Einstein statistics Bose–Einstein-statisztika  
boson bozon  
bottomness b-kvantumszám B'
bound-beta decay kötött béta-bomlás βb
braces zárójel, kapcsos { } 
brackets zárójel, szögletes [ ]
Bragg curve Bragg-görbe  
branching decay elágazó bomlás  
branching ratio elágazási arány  
breast emlő  
Breit–Wigner curve Breit–Wigner-görbe  
bremsstrahlung fékezési [röntgen]sugárzás  
bubble chamber buborékkamra  
capture [reaction] befogás[i reakció]  
carrier hordozó  
carrier-free hordozómentes  
center of mass frame tömegközépponti [koordináta]rendszer  
central symmetry centrális szimmetria  
chain reaction láncreakció  
chain yields hasadási hozamok, izobár  
chain yields izobár [hasadási] hozamok  
change of flavor zamatváltozás  
channels (of nuclear reaction) csatornák (magreakciókban)  
characteristic X-rays karakterisztikus röntgensugárzás  
charge balance töltésegyenleg/töltésmérleg  
charge, elementary töltés, elemi e
charged-particle reactions töltöttrészecske-reakciók  
charm c-kvantumszám C
chart of nuclides nuklidtérkép  
chemical symbol vegyjel  
chemical symbol, general placeholder for vegyjel általános helyettesítője X
Cherenkov counter Cserenkov-számláló  
Cherenkov radiation Cserenkov-sugárzás  
Chernobyl accident csernobili baleset  
chromosphere of the Sun kromoszféra, Napé  
closed-shell configuration zárthéj-konfiguráció  
close-packed lattice szoros illeszkedésű [kristály]rács  
cloud chamber  ködkamra  
cloud-chamber picture ködkamrafelvétel  
cluster decay (heavy-ion emission) klaszterbomlás (nehézion-emisszió)  
colon vastagbél (és kettőspont)  
color charge színtöltés  
color confinement színbezárás  
color force színkölcsönhatás  
complementary angle pótszög 90°−α
composite particles (hadrons) összetett részecskék (hadronok)  
compound nucleus közbenső/átmeneti/összetett mag  
Compton continuum Compton-kontinuum/tartomány  
Compton edge Compton-él  
Compton effect/scattering Compton-effektus/szór[ód]ás  
Compton electron Compton-elektron  
Compton[-scattered] photon Compton-[szórt ]foton  
confinement, color/quark bezárás, szín-/kvark-  
conservation law megmaradási törvény  
constituent összetevő  
continent/island/valley of stability stabilitás kontinense/szigete/völgye  
control rods (of nuclear reactors) szabályozórudak (magreaktoroké)  
controlled energy production  szabályozott energiatermelés  
converging branches konvergáló ágak  
conversion coefficient (of internal conversion) konverziós koefficiens (belső konverzióé) α
conversion electrons konverziós elektronok  
conversion factor átszámítási tényező  
conversion, internal konverzió, belső IC
cooling (decrease of activity due to decay) hűlés (aktivitáscsökkenés bomlás következtében)  
corpuscular radiation korpuszkuláris sugárzás  
cosmic abundances of elements kozmikus gyakoriság, elemeké  
cosmic radiation kozmikus sugárzás  
cosmic-ray protons kozmikus [sugárzásból eredő] protonok  
cosmogenic radionuclide kozmogén radionuklid  
cosmology kozmológia  
Coulomb attraction Coulomb-vonzás  
Coulomb barrier Coulomb-gát  
Coulomb force (electric attraction/repulsion) Coulomb-erő (elektromos vonzás/taszítás)  
Coulomb repulsion Coulomb-taszítás  
Coulomb term Coulomb-tag/járulék/energia  
count[ing] rate számlálási sebesség R
count[s] beütésszám/impulzusszám n
counter (detector) számláló (detektor)  
counts per second beütésszám/impulzus per másodperc cps
cross section of nuclear reactions hatáskeresztmetszet, magreakcióké σ
cross section, geometrical keresztmetszet[, geometriai]  
cross-sectional area = geometrical cross section keresztmetszet (területérték)  
curie (unit) curie (egység) Ci
curies (plural of the unit curie, Ci) curie egység (Ci) többes száma  
Curies, the  Curie házaspár, a  
daughter [nuclide/element/atom/nucleus] leány[nuklid/elem/atom/mag] D
day nap d
de Broglie wavelength de Broglie-hullámhossz λdB
decay chain/series bomlás[i ]sor[ozat]/sor[ozat][ok]  
decay event bomlási esemény  
decay mode bomlásfajta = bomlási mód  
decay per second bomlás per másodperc dps
decay rate bomlási sebesség  
decay scheme bomlás[i ]séma  
decay series, naturally occurring bomlási sor[ok], természetes  
decay/disintegration constant bomlási állandó λ
deceleration lassulás a
de-excitation legerjesztődés  
delayed neutrons késleltetett neutronok  
denominator (of fraction) nevező (törté)  
density sűrűség ρ
detecting system detektáló rendszer  
detection detektálás  
detection of nuclear radiations detektálás, nukleáris sugárzásoké  
detector detektor  
detector efficiency detektor hatásfoka = detektálási hatásfok  η
deuterium (hydrogen-2, ~D) deutérium (hidrogén-2, ~D) 2H
deuteron (2H+) deuteron (2H+) d
diamagnetism diamágnesesség  
dipole moment, electric dipólusmomentum, elektromos  
direct reaction (without compound nucleus) direkt reakció (közbenső mag nélküli)  
directed graph irányított gráf  
directly ionizing radiations közvetlenül ionizáló sugárzások  
discrete ≠ continuous diszkrét ≠ folytonos  
disintegration = decay bomlás  
disjoint diszjunkt  
dispersion force diszperziós erő  
diverging branches divergáló ágak  
Doppler broadening Doppler-kiszélesedés  
Doppler effect Doppler-effektus  
Doppler velocity Doppler-sebesség  
dose rate dózisteljesítmény dD/dt
dose, [absorbed] dózis, [elnyelt] D
dosimetric quantity dozimetriai mennyiség  
double beta decay kettős béta-bomlás 2β, ββ, 2ε, εε
doubly magic nuclei duplán/kétszeresen mágikus magok  
dripline[, neutron/proton] (in nuclide charts)  elhullatási vonal[, neutron/proton-] (nuklidtérképeken)  
dropline (in diagrams) vetítőszakasz, függőleges (ábrákon)  
EC and β+  together EC és β+  együtt ε
effective dose effektív dózis E
efficiency of detection = detector efficiency hatásfok , detektálási η
elastic rugalmas/elasztikus  
electric charge elektromos töltés Q
electric field gradient (EFG) elektromos térgradiens (ETG)  
electric force elektromos erő  
electromagnetic force elektromágneses erő  
electron elektron e = e
electron antineutrino elektron-antineutrínó  
electron capture elektronbefogás EC
electron hole elektronlyuk  
electron mass elektrontömeg me
electron neutrino elektron-neutrínó νe
electronic transition elektronátmenet  
elementary charge elemi töltés e
empty space, in vákuumban  
endoergic ≈ endothermic endergonikus ≈ endoterm  
end-point/maximum energy of beta spectra maximális energia, béta-spektrumé Eβ, Emax
energy [ ,kinetic, potential, thermal] energia [, kinetikus/mozgási, potenciális/helyzeti, termikus/hő-] E
energy balance energiaegyenleg/energiamérleg  
energy conservation energiamegmaradás  
energy range energiatartomány  
energy spectrum/distribution energiaspektrum/energiaeloszlás  
energy uncertainty energiabizonytalanság  
energy, kinetic kinetikus energia Ekin
energy, rest nyugalmi energia E0
energy, total összenergia = teljes energia E
equilibrium, radioactive/secular/transient egyensúly, radioaktív/szekuláris/tranziens  
equivalent dose egyenértékdózis HT
escape velocity szökési sebesség  
esophagus nyelőcső  
ethyl iodide etil-jodid  
even function páros függvény  
even parity páros paritás +
excess heat hőfelesleg  
excitation energy gerjesztési energia  
excitation function gerjesztési függvény  
excited state gerjesztett állapot  
excited-state nucleus gerjesztett [állapotú] mag  
exoergic ≈ exothermic exergonikus ≈ exoterm  
exponential law [of decay] exponenciális [bomlás]törvény  
extinct kipusztult/elbomlott  
extranuclear [particles/photons]  magon kívüli eredetű [részecskék/fotonok]   
extrapolated range extrapolált hatótávolság Rextr
Fermi–Dirac statistics Fermi–Dirac-statisztika  
fermion fermion  
ferromagnetism ferromágnesesség  
first ionization potential/energy  első ionizációs potenciál/energia  
first-order kinetics elsőrendű kinetika  
fissility parameter hasadóképességi paraméter  
fissility/fissionability hasadóképesség  
fission (in general) hasadás/maghasadás (általában) f
fission fragment (≈primary product of the fission process) hasadvány (≈a hasadási folyamat elsődleges/primér terméke) FF
fission neutrons hasadási neutronok  
fission product hasadási termék FP
fission reactor hasadási reaktor  
fission weapon hasadási fegyver  
fission yield hasadási [termék]hozam Y
fission yields, independent hasadási hozamok, független  
fission, induced hasadás, gerjesztett/gerjesztéses/gerjesztés révén előidézett/indukált IF
fission, neutron-induced hasadás, neutronok által keltett/neutronindukált (n,f)
fission, scission phase of  hasadás/maghasadás leszakadási fázisa  
fission, spontaneous hasadás, spontán SF
flavor zamat  
fluence (total number of particles hitting the target per target area) fluencia (a céltárgyat eltaláló részecskék teljes száma per a céltárgy területe)  
force carriers erőközvetítők  
forensic science bűnfelderítés tudománya  
fraction tört/hányad  
free annihilation szabad annihiláció  
frequency frekvencia (rezgésé) f, ν
frequency gyakoriság (eseményé)  
fundamental forces fundamentális erők/kölcsönhatások  
fundamental/elementary particles fundamentális/elemi részecskék  
fusion fúzió  
fusion reactor fúziós reaktor  
fusion/hydrogen bomb fúziós bomba = hidrogénbomba  
gamma/γ decay/emission/transition gamma/γ-bomlás/emisszió/átmenet γ
gamma/γ photon gamma/γ-foton γ
gamma/γ ray[s] gamma-/γ-sugárzás  
gamma/γ-resonance fluorescence gamma/γ-rezonancia fluoreszcencia  
gauge boson gauge-bozon  
geometrical cross section of  nuclei keresztmetszet, magoké σG
geometrical probability geometriai valószínűség  
gluon gluon g
GM counter/tube Geiger–Müller-számláló = GM-cső  
gonads ivarmirigyek  
graph, directed gráf, irányított  
gray gray Gy
ground state alapállapot  
ground-state nucleus alapállapotú mag  
hadron hadron  
half width (full width at half maximum) félértékszélesség FWHM
half-integer feles érték  
half-life felezési idő T1/2, t1/2
half-thickness felezési [réteg]vastagság D1/2
halo nuclei glóriás magok  
hard (high-energy) radiation (e.g. γ or X) kemény (nagyenergiájú) sugárzás (pl. γ vagy röntgen)  
head-on collision centrális ütközés  
helicity/handedness helicitás h
helion (3He2+) helion (3He2+) h
high-energy particles  nagyenergiájú részecskék  
homogeneous target homogén céltárgy  
horizontal axis vízszintes tengely  
hot atom forró atom  
hot-atom chemistry forróatom-kémia  
hour óra (egység) h
Hubble expansion Hubble-tágulás  
Hund’s rule Hund-szabály  
hydrogen burning (fusion reactions) hidrogénégés (fúziós reakciósor)  
hydrogen, isotopes of hidrogénizotópok  
hydrogen-atom like bound system hidrogénatom-szerű kötött rendszer  
hydronium ion oxónium ion H3O+
hyperfine splitting hiperfinom felhasadás  
impact factor (of periodicals) impaktfaktor (folyóiraté) IF
inactive/stable isotope inaktív/stabil izotóp  
incompressibility összenyomhatatlanság  
indefatigability of photons fáradhatatlanság, fotonoké  
independent fission yields független hasadási hozamok  
index of refraction  törésmutató  
induced fission gerjesztett/gerjesztéses/indukált hasadás IF
induced natural radionuclide kozmikus eredetű természetes radionuklid  
inelastic rugalmatlan/inelasztikus  
inertia (related to mass) tehetetlenség (tömeggel kapcsolatos)  
initial conditions kezdeti feltételek  
inner/internal bremsstrahlung  belső fékezési [röntgen]sugárzás  
instability instabilitás  
internal/inner conversion belső konverzió IC
intrinsic magnetic moment saját mágneses momentum  
inverse proportion  fordított arány  
inverse proportional to the square of the mass fordítva arányos a tömeg négyzetével  
ion-induced nuclear reaction ionok által keltett magreakció  
irradiated volume besugárzott térfogat  
isobar izobár  
isobaric chain izobár sor  
isobaric process izobár folyamat  
isomeric transition izomerátmenet IT
isospin izospin Iz
isotone izotón  
isotope izotóp  
isotope effect  izotópeffektus  
isotope enrichment izotópdúsítás  
isotope separation izotópelválasztás  
isotopic abundance izotópgyakoriság a
isotopic carrier izotóphordozó  
isotopic chemistry izotópkémia  
isotopy, concept of izotópia fogalma  
isotropic (independent of direction) izotróp (minden irányban egyforma)  
K/L electron K/L-elektron  
K/L shell K/L-héj  
K-edge K-él  
kinetic energy kinetikus/mozgási energia Ekin
labeled compounds jelzett vegyületek  
laboratory system laboratóriumi (vonatkozási) rendszer  
Large Science Nagy Tudomány  
laser-generated protons lézer által előállított protonok   
lateral view oldalnézet  
law of cosines koszinusztétel  
law of sines szinusztétel  
left-handed balkezes  
lepton lepton  
lepton number/charge leptonszám=leptontöltés L
lethargy letargia u
lethargy gain letargianyereség Δu
lethargy gain, mean (in a single collision) letargianyereség, közepes (egyetlen ütközésben) ξ
level scheme  szintdiagram  
level width nívószélesség  Γ
life[time], mean élettartam, közepes τ
lifetime[, mean] élettartam[, közepes] τ
like nucleons egyazon fajtájú nukleonok  
line width, natural  (FWHM) vonalszélesség, természetes Γ
linear distance lineáris távolság x
linear energy transfer lineáris energiaátadás LET
liquid drop model (of the nucleus) cseppmodell, atommagé  
liver máj  
London force London-féle [diszperziós] erő  
long-lived hosszú élettartamú  
long-range forces hosszú hatótávolságú erők  
Lorentzian curve Lorentz-görbe  
low-energy particles  kisenergiájú részecskék  
lung tüdő  
macroscopic magnetic properties makroszkopikus mágneses tulajdonságok  
magic nuclei mágikus magok  
magic numbers mágikus számok  
magnetic [dipole] moment mágneses [dipólus]momentum μ
magnetic-confinement fusion mágneses összetartású fúzió  
marginal distribution vetületeloszlás=peremeloszlás  
mass chain izobár sor (hasadási termékekkel kapcsolatos)  
mass defect tömegdefektus  
mass excess tömegtöbblet (~tömeghiány/tömegdefektus) Δ
mass number tömegszám A
mass parabola tömegparabola  
massive particles masszív/nagytömegű/ tömeggel rendelkező részecskék  
maximum range maximális hatótávolság Rmax
mean free path közepes szabad úthossz δ
mean life[time]  közepes élettartam τ
mean range közepes hatótávolság Rmean
meson mezon  
metastable state metastabil állapot  
millon (106) millió (106) M (mega, SI prefix)
minute (unit) perc min
moderator moderátor  
momentum impulzus/lendület/mozgásmennyiség p
momentum conservation impulzusmegmaradás  
monatomic egyatomos  
monochromatic monokromatikus  
monoenergetic monoenergetikus  
monotonic function monoton függvény  
monotonous lecture (on monotonic functions) monoton előadás (monoton függvényekről)  
Mössbauer effect Mössbauer-effektus  
Mössbauer spectroscopy Mössbauer-spektroszkópia  
Mössbauer spectrum/spectra  Mössbauer-spektrum/spektrumok  
multiply ionized atom többszörösen ionizált atom  
muon müon μ
muon magneton müonmagneton µμ
muon neutrino müon-neutrínó νμ
naturally occurring decay series természetes bomlási sor[ok]  
naturally occurring radionuclide természetes [eredetű] radionuklid  
necessary condition szükséges feltétel  
negatron decay = beta minus decay negatronbomlás = negatív béta-bomlás β
neutral particle semleges részecske  
neutrality, electric semlegesség, elektromos  
neutrino neutrínó ν
neutrino mass neutrínótömeg mν
neutrino oscillation neutrínóoszcilláció  
neutron neutron n
neutron activation analysis neutronaktivációs analízis NAA
neutron capture, radiative neutronbefogás, sugárzásos/radiatív (n,γ)
neutron decay neutronbomlás (neutronemisszió) n
neutron decay/emission, beta-delayed neutronbomlás/emisszió, béta-késleltetett βn
neutron deficiency neutronhiány  
neutron dripline neutronelhullatási vonal  
neutron excess neutronfelesleg  
neutron flux (neutrons cm-2 s-1) neutronfluxus (neutron cm-2 s-1) Φ
neutron mass neutrontömeg mn
neutron number neutronszám N
neutron-induced fission neutronindukált/neutronok által keltett hasadás (n,f)
Nobel Prize Nobel-díj  
noble gas nemes gáz  
no-carrier-added hordozó hozzáadása nélküli n.c.a.
non-equilibrium nemegyensúlyi/ egyensúly hiánya  
non-isotopic carrier nemizotópikus hordozó  
nonpolar molecule apoláris molekula  
non-relativistic nemrelativisztikus  
normal distribution = Gaussian distribution normális eloszlás = Gauss-eloszlás  
normalized distribution (normalized to 1) normált eloszlás (1-re normált)  
nuclear nukleáris /mag-  
nuclear chemistry magkémia  
nuclear database nukleáris adatbázis  
nuclear emulsion (a type of photographic emulsion used for detecting particle tracks) magemulzió (egy speciális fotográfiai emulzió részecskenyomok detektálásához)  
nuclear energy magenergia = nukleáris energia  
nuclear energy level magenergiaszint = mag energiaszintje  
nuclear force (residual color/strong force) magerő (reziduális szín-/erős kölcsönhatás)  
nuclear fuel cycle nukleáris üzemanyagciklus  
nuclear isomer magizomer  
nuclear levels magnívók  
nuclear magic numbers nukleáris mágikus számok  
nuclear magnetic resonance magmágneses rezonancia  (~mágneses magrezonancia)  NMR
nuclear magneton magmagneton µN
nuclear medicine nukleáris gyógyászat  
nuclear radiation magsugárzás = nukleáris sugárzás  
nuclear radius magsugár/magrádiusz RN
nuclear reaction magreakció  
nuclear reaction, ion-induced magreakció, ionok által keltett  
nuclear reactor magreaktor/ atomreaktor/ nukleáris reaktor  
nuclear science nukleáris tudomány  
nuclear spin magspin I
nuclear waste nukleáris hulladék  
nucleon nukleon N
nucleon number, conservation of nukleonszám-megmaradás  
nucleosynthesis nukleoszintézis  
nucleus/nuclei mag/magok  
nuclide nuklid  
nuclide chart nuklidtérkép (~magtérkép/izotóptérkép)  
nuclide preparation nuklidgyártás/nuklidpreparátum  
nuclidic mass nuklidtömeg M
nuclidic notation nuklidjelölés  
number density számsűrűség (~részecskekoncentráció/ darabszám-koncentráció) n
number of atoms atom[ok ]szám[a] N
oblate lapított szferoid  
odd function páratlan függvény  
odd parity páratlan paritás
one-over-u rule (of neutron interactions) egy per u szabály (neutron-kölcsönhatásoké)  
one-particle emission egyrészecskés emisszió  
orbital electron pályaelektron/héjelektron  
orbiting particle pályán keringő részecske  
ordinate (vertical axis) ordináta (függőleges tengely)  
origin (in plots) origó (grafikonokon)  
outer space világűr  
pair off párosodik/párt képez  
pair production (alternative of gamma emission) párképződés (a gamma-emisszió alternatívája) PP
pair production, electron-aided párképződés, elektron által elősegített PP
pair production, nuclear/nucleus-aided párképződés, nukleáris/mag által elősegített PP
pairing párosodás/párkölcsönhatás  
pairing term párkölcsönhatási tag/járulék/energia  
parallel decays (in mixtures of radionuclides) párhuzamos bomlások (radionuklid-keverékekben)  
parallel/antiparallel to/with a certain direction párhuzamos/ellentett egy bizonyos iránnyal  
paramagnetism paramágnesesség  
parent/mother [nuclide/element] anya[nuklid/elem] P
parentheses (pl. of parenthesis) zárójel, kerek ( )
parity paritás  
parity conservation, violation of paritásmegmaradás megsértése = paritássértés  
partial cross section parciális hatáskeresztmetszet  
partial decay constant (in branching decay) parciális bomlási állandó (elágazó bomlásban)  
particle flux (fluence rate) részecskefluxus (fluencia per idő) Φ
particle physics  részecskefizika  
particle transfer [reaction] részecskeátadás[i reakció]  
particle, composite részecske, összetett  
particle, elementary/fundamental részecske, elemi/ fundamentális  
particle, subatomic részecske, szubatomi  
Pauli [exclusion] principle Pauli-[féle kizárási ]elv  
peak width (FWHM) csúcsszélesség W
penetrability áthatolóképesség  
penetrating power áthatolóképesség  
penetration depth behatolási mélység  
periodic table periódusos rendszer  
phonon fonon  
photoelectric effect fotoeffektus (fényelektromos hatás) PE
photoelectric/photo peak fotocsúcs  
photoelectron fotoelektron  
photomultiplier [tube] fényelektromos sokszorozó PMT
photon foton γ
physical quantity  fizikai mennyiség  
pick-off annihilation pick-off annihiláció  
pick-up reaction pick-up [mag]reakció  
pie diagram lepénydiagram  
pion pion π
Planck constant Planck-állandó h
Planck constant, reduced Planck-állandó, redukált ħ
positron pozitron e+
positron decay pozitronbomlás β+
positronium pozitrónium Ps
potential well potenciálgödör  
power series hatványsor  
prefix (in SI) prefixum/előtag (SI)  
prependicular to a certain direction merőleges egy bizonyos irányra  
primary electrons =  δ electrons (ionization) elsődleges elektronok = δ elektronok (ionizáció)  
primary parent (the 1st member of a decay chain) ősanya/ősszülő (a bomlássor első tagja)  
primary particles elsődleges részecskék  
primordial radionuclide primordiális/elsődleges radionuklid  
products termékek  
prolate elnyújtott szferoid  
prompt neutrons prompt neutronok  
propagation rate of wave terjedési sebesség, hullámé  
proportion, inverse/straight arány, fordított/egyenes  
proportionality arányosság  
protium (hydrogen-1, ~H) prócium (hidrogén-1, ~H) 1H
proton (1H+) proton (1H+) p
proton decay protonbomlás (protonemisszió) p
proton deficiency protonhiány  
proton dripline protonelhullatási vonal  
proton emission protonemisszió p
proton mass protontömeg mp
quadrupole moment[, electric] kvadrupólusmomentum[, elektromos] Q
qualitative analysis minőségi/kvalitatív analízis  
quantitative analysis mennyiségi/kvantitatív analízis  
quantum chromodynamics kvantum-színdinamika QCD
quantum-state descriptor kvantumjellemző  
quark (in general) kvark (általában) q
quark confinement kvarkbezárás  
quark hypothesis kvarkhipotézis  
quasi elastic kvázielasztikus (rugalmatlan, de rugalmasként tárgyalható, mert majdnem az)  
Q-value Q-érték Q
radiant power sugárzási teljesítmény Φ
radiation biology sugárbiológia  
radiation chemistry sugár[hatás]kémia  
radiation detector sugár[zás]detektor/sugárzásmérő  
radiation exposure besugárzási dózis  
radiation particle sugárrészecske  
radiation protection sugárvédelem  
radiation therapy sugárterápia/radioterápia  
radiation weighting factor sugárzási súlyfaktor wR
radiation–matter interaction sugár–anyag kölcsönhatás  
radiative capture sugárzásos/radiatív befogás  
radiative neutron capture sugárzásos/radiatív neutronbefogás (n,γ)
radioactive radioaktív  
radioactive decay  radioaltív bomlás  
radioactive sample/specimen radioaktív minta  
radioactive source radioaktív [sugár]forrás  
radioactive tracer technique radioaktív nyomjelzési technika  
radioactivity radioaktivitás  
radiocarbon (carbon-14) radiokarbon/radioszén (szén-14) 14C
radiocarbon dating radiokarbonos kormeghatározás  
radiochemical methods radiokémiai módszerek  
radiochemistry radiokémia  
radioisotope radioizotóp  
radiometric dating radiometrikus kormeghatározás  
radionuclear chemistry radionukleáris kémia  
radionuclide radionuklid  
radionuclide, artificial[ly produced] radionuklid, mesterséges [eredetű]  
radionuclide, cosmogenic radionuklid, kozmogén  
radionuclide, induced natural radionuklid, kozmikus eredetű természetes  
radionuclide, naturally occurring radionuklid, természetes [eredetű]  
radionuclide, primordial radionuklid, primordiális/elsődleges  
radionuclide, secondary natural radionuklid, másodlagos természetes  
radius, nuclear magsugár/magrádiusz RN
raising to the second power négyzetre emelés  
random véletlenszerű  
range (of radiation/force) hatótávolság (sugárzásé/erőé) R
range of energy energiatartomány  
range of force hatótávolság, erőé  
range, extrapolated hatótávolság, extrapolált Rextr
range, mean hatótávolság, közepes Rmean
rate coefficient (of unimolecular reactions) sebességi állandó (unimolekuláris reakcióké) kuni
RC&NC (radiochemistry and nuclear chemistry) RK&MK (radiokémia és magkémia)  
reactants reaktánsok (kiindulási anyagok)  
reaction products reakciótermékek  
reaction rate reakciósebesség R
reactor control reaktorszabályozás  
recoil visszalökődés  
recoil atom visszalökődött atom  
recoil energy visszalökődési energia ER
recoil separation visszalökődéses (visszalökődésen alapuló) elválasztás  
recoil track visszalökődési nyom  
recoilless/phononless visszalökődés-mentes/fononmentes  
rectangle téglalap  
redshift of spectrum lines vöröseltolódás, spektrumvonalaké  
reduced Planck constant redukált Planck-állandó ħ
reduction/simplification (of an equation) egyszerűsítés (egyenleté)  
relative atomic mass = atomic weight relatív atomtömeg = atomsúly Ar
repulsion ≠ attraction taszítás ≠ vonzás  
residual strong force reziduális erős kölcsönhatás  
resonance energy rezonanciaenergia  
resonance peak rezonanciacsúcs  
rest energy nyugalmi energia E0
right-handed jobbkezes  
roentgen (unit) roentgen (egység) R
room temperature, standard szobahőmérséklet, standard RT
rotation forgás/rotáció  
rotational ellipsoid forgási ellipszoid  
scattering of particles szór[ód]ás, részecskéké  
scattering, elastic/inelastic szór[ód]ás, rugalmas/rugalmatlan  
science[s], [natural] természettudomány[ok]  
scintillation counter/detector szcintillációs számláló/detektor  
scission phase of  fission szakadási fázis, maghasadásé  
second (time unit) másodperc s
secondary natural radionuclide másodlagos természetes radionuklid  
secondary particles/radiation másodlagos részecskék/sugárzás  
secular equilibrium szekuláris egyensúly  
Segrè plot (Z vs. N type of nuclide chart) Segrè-diagram (Z-N ábrázolású nuklidtérkép)  
semiempirical formula félempirikus formula/képlet  
semi-logarithmic plot féllogaritmikus ábrázolás/grafikon  
separation energy szeparációs/leválasztási energia S
shell model héjmodell  
shielding (to protect workers from radiation) vért/árnyékolás (a dolgozók sugárzás elleni védelmére)  
shock wave lökéshullám  
short-lived rövid élettartamú  
short-range forces rövid hatótávolságú erők  
SI prefix SI-prefixum/előtag  
sievert sievert Sv
significant figure értékes [szám]jegy  
simple decay egyszerű bomlás  
skin bőr  
skin of the nucleus maghéj  
skin thickness of nuclei héjvastagság, magoké dN
skin thickness of nuclei mag héjvastagsága dN
slowing down lelassulás/lassulás  
Small Science Kis Tudomány  
soft (low-energy) radiation (e.g. γ or X) lágy (kisenergiájú) sugárzás (pl. γ vagy röntgen)  
solar eclipse, total napfogyatkozás, teljes  
solar neutrino problem napneutrínó-probléma  
source = radiation source forrás = sugárforrás  
spallation spalláció  
spatial symmetry térbeli szimmetria  
specific activity fajlagos aktivitás  
specific charge fajlagos töltés  
speed sebesség (skalár mennyiség) u, v
speed of light in empty space/in a vacuum fénysebesség [a] vákuumban c, c0
spent nuclear fuel elhasznált nukleáris üzemanyag  
sphere gömb  
spherical gömb alakú  
spheroid szferoid (gömbszerű test)  
spin spin (részecske saját perdülete) s
spin quantum number spinkvantumszám s
spontaneous  spontán/önmagától végbemenő  
spontaneous fission spontán hasadás SF
spontaneous process spontán folyamat  
square (of something) négyzete (valaminek)  
square root (of something) négyzetgyöke (valaminek)  
stability, continent/island/valley of stabilitás kontinense/szigete/völgye  
standard deviation szórás, statisztikai σ
Standard Model Standard Modell SM
stellar nucleosynthesis sztelláris nukleoszintézis  
stomach gyomor  
stopping power, linear/mass fékezőképesség, lineáris/tömeg- S
straggling (of the range of α particles) szétszóródás (azonos energiájú α-részecskék egyedi hatótávolságának sztochasztikus eredetű bizonytalansága)  
straight proportion egyenes arány  
strangeness ritkaság = s-kvantumszám S
stripping [reaction] stripping [reakció]  
strong force erős kölcsönhatás  
subatomic particle szubatomi részecske  
subscript (in a formula) alsó index (képletben)  
subscript (in a formula) index, alsó (képletben)  
Sun’s chromosphere Nap kromoszférája  
superdeformed nuclei szuperdeformált magok  
superscript (in a formula) felső index (képletben)  
superscript (in a formula) index, felső (képletben)  
supplementary angle kiegészítő szög 180°−α
surface area felszín S
surface density (= mass thickness) felületi sűrűség d
surface tension felületi feszültség  
surface term felületi tag/járulék/energia  
symmetry principles szimmetriaelvek  
synchrotron szinkrotron  
synchrotron radiation szinkrotronsugárzás  
Szilárd–Chalmers process Szilárd–Chalmers-effektus  
target céltárgy  
target nucleus/nuclei/atom (irradiation) célmag/célmagok/célatom (besugárzás)  
target thickness céltárgyvastagság  
tau neutrino tau-neutrínó ντ
tau[on]=tau lepton tau[on]=tau-lepton τ
temperature equivalent hőmérséklet-ekvivalens  
ternary fission terner hasadás  
thermal activation termikus aktiválás  
thermal energies termikus energiatartomány  
thermal motion hőmozgás  
thermal neutrons termikus neutronok  
thermalize termalizál  
thermodynamic temperature termodinamikai/abszolút hőmérséklet  
thermonuclear fusion termonukleáris fúzió  
thousand (103) ezer (103) k (kilo, SI prefix)
threshold energy küszöbenergia  
thyroid pajzsmirigy  
time–energy uncertainty idő–energia bizonytalanság  
tissue weighting factor testszöveti súlyfaktor wT
topness t-kvantumszám T
tracer (nuclide) nyomjelző (nuklid)  
tracer technique nyomjelzéstechnika/nyomjelzés  
transactinides transzaktinidák  
transient equilibrium tranziens egyensúly  
transuranium elements transzurán elemek  
trillion (1012) billió (1012) T (tera, SI prefix)
triple alpha (3α) process tripla-alfa (3α-)folyamat
tritium (hydrogen-3, ~T) trícium (hidrogén-3, ~T) 3H
triton (3H+) triton (3H+) t
tunneling alagúthatás/alagúteffektus  
two-proton decay kettős protonbomlás 2p
two-step series kétlépéses bomlási sor  
uncertainty, time–energy bizonytalanság, idő–energia  
unified atomic mass unit egységes atomi tömegegység u
unimolecular decomposition unimolekuláris bomlás  
unit[ of a physical quantity] egység[, fizikai mennyiségé]  
Universe univerzum/világegyetem  
unstable instabil  
vacuum, in a (countable noun) vákuumban (nem megszámlálható)  
valence electron vegyértékelektron  
valence shell vegyértékhéj  
velocity sebesség (vektor mennyiség) u, v
vertex/vertices (of a triangle) csúcs/csúcsok (háromszögé)  
vertical axis függőleges tengely  
vibration rezgés  
violation of parity conservation paritássértés  
visible-light photons látható fény fotonjai  
volume of the nucleus magtérfogat VN
volume term térfogati tag/járulék/energia  
W bosons W bozonok W+, W
wave function hullámfüggvény  
wavefront hullámfront  
weak force gyenge kölcsönhatás  
Weizsäcker equation Weizsäcker-egyenlet  
Woods–Saxon potential Woods–Saxon-potenciál  
X-ray photography röntgenfotográfia  
X-ray/x-ray röntgensugárzás  
year (= annus in Latin) év (= latinul annus) a
yield of fission products = fission yield hasadási termékek hozama = hasadási hozam Y
Z boson Z bozon Z0

 

The pages of Nuclebulary have been visited
counter
times since November 22, 2011, according to site statistics