Nagy Sándor: Magyar-angol nukleáris szótár
Magyar kifejezés English expression Jelölés
Symbol
[1]
abszcissza (vízszintes tengely) abscissa (horizontal axis)  
abszorpció/elnyelődés, β-részecskéké az anyagban absorption of β particles in matter  
aktiváció/aktiválás activation  
aktiválási energia activation energy  
aktiválási energia, kémiai activation energy, chemical  
aktivitás, fajlagos activity, specific  
aktivitás[, abszolút] activity[, absolute] A
aktivitáskoncentráció activity concentration  
alagúthatás/alagúteffektus tunneling  
alapállapot ground state  
alapállapotú mag ground-state nucleus  
alfa/α-bomlás alpha/α decay  
alfa/α-sugárzás alpha/α radiation  
alfa-csoport alpha group  
alfa-részecske (4He2+) alpha particle (4He2+) α
alsó index (képletben) subscript (in a formula)  
anizotróp izotróp anisotropic isotropic  
annihiláció annihilation  
annihiláció, szabad annihilation, free  
annihilációs foton annihilation photon  
anomális mágneses momentum, nukleonoké anomalous magnetic moments of nucleons  
antirészecske antiparticle  
anya[nuklid/elem] parent/mother [nuclide/element] P
apoláris molekula nonpolar molecule  
arány, fordított/egyenes proportion, inverse/straight  
arányosság proportionality  
aszimmetriatag/járulék/energia asymmetry term  
aszimptotikus szabadság asymptotic freedom  
áthatolóképesség penetrability  
áthatolóképesség penetrating power  
atom[ok ]szám[a] atoms, number of N
atom[ok ]szám[a] number of atoms N
atomi tömegállandó atomic mass constant mu
atomi tömegegység, egységes atomic mass unit, unified u
atomsugár/atomrádiusz atomic radius   
atomsúly, standard atomic weight, standard  
atomtömeg atomic mass ma
atomtört atomic fraction  
átszámítási tényező conversion factor  
Auger (ejtsd: ozsé) , Pierre Victor (francia fizikus) Auger (pronounce: au like o in over, g like s in measure, er like ay in say), Pierre Victor (French physicist)  
Auger-effektus Auger effect  
Auger-elektronok Auger electrons   
Auger-kaszkád Auger cascade  
Avogadro-szám/konstans Avogadro number/constant NA
balkezes left-handed  
barion baryon  
barionszám=bariontöltés baryon number/charge B
becquerel (egység) becquerel (unit) Bq
befogás[i reakció] capture [reaction]  
behatolási mélység penetration depth  
belső fékezési [röntgen]sugárzás inner/internal bremsstrahlung   
belső konverzió internal/inner conversion IC
besugárzási dózis radiation exposure  
besugárzott térfogat irradiated volume  
béta/β-bomlás beta/β decay  
béta/β-spektrum maximális energiája beta/β spectrum, end-point/maximum energy of Eβ
béta/β-sugárzás beta/β radiation  
béta-bomlás (β- és ε együtt) beta decay (β- and ε together) β
béta-bomlás, kettős beta decay, double 2β, ββ, 2ε, εε
béta-késleltetett neutronbomlás/emisszió beta-delayed neutron decay/emission βn
béta-részecske (elektron[/pozitron]) beta particle (electron[/positron]) β
béta-visszaszórás beta back-scattering  
beütésszám/impulzus per másodperc counts per second cps
beütésszám/impulzusszám count[s] n
bezárás, szín-/kvark- confinement, color/quark  
billió (1012) trillion (1012) T (tera, SI prefix)
bináris szám binary number  
biner hasadás binary fission  
bizonytalanság, idő–energia uncertainty, time–energy  
b-kvantumszám bottomness B'
Bohr-magneton Bohr magneton µB
Boltzmann-állandó Boltzmann constant k
bombázó részecske = lövedék bombarding particle = projectile  
bomlás disintegration = decay  
bomlás per másodperc decay per second dps
bomlás[i ]séma decay scheme  
bomlás[i ]sor[ozat]/sor[ozat][ok] decay chain/series  
bomlásfajta = bomlási mód decay mode  
bomlási állandó decay/disintegration constant λ
bomlási esemény decay event  
bomlási sebesség decay rate  
bomlási sor[ok], természetes decay series, naturally occurring  
bőr skin  
Bose–Einstein-statisztika Bose–Einstein statistics  
bozon boson  
Bragg-görbe Bragg curve  
Breit–Wigner-görbe Breit–Wigner curve  
buborékkamra bubble chamber  
bűnfelderítés tudománya forensic science  
célmag/célmagok/célatom (besugárzás) target nucleus/nuclei/atom (irradiation)  
céltárgy target  
céltárgyvastagság target thickness  
centrális szimmetria central symmetry  
centrális ütközés head-on collision  
c-kvantumszám charm C
Compton-[szórt ]foton Compton[-scattered] photon  
Compton-effektus/szór[ód]ás Compton effect/scattering  
Compton-él Compton edge  
Compton-elektron Compton electron  
Compton-kontinuum/tartomány Compton continuum  
Coulomb-erő (elektromos vonzás/taszítás) Coulomb force (electric attraction/repulsion)  
Coulomb-gát Coulomb barrier  
Coulomb-tag/járulék/energia Coulomb term  
Coulomb-taszítás Coulomb repulsion  
Coulomb-vonzás Coulomb attraction  
csatornák (magreakciókban) channels (of nuclear reaction)  
cseppmodell, atommagé liquid drop model (of the nucleus)  
Cserenkov-sugárzás Cherenkov radiation  
Cserenkov-számláló Cherenkov counter  
csernobili baleset Chernobyl accident  
csontfelszín bone surface  
csontvelő, vörös bone marrow, red  
csúcs/csúcsok (háromszögé) vertex/vertices (of a triangle)  
csúcsszélesség peak width (FWHM) W
curie (egység) curie (unit) Ci
curie egység (Ci) többes száma curies (plural of the unit curie, Ci)  
Curie házaspár, a Curies, the   
de Broglie-hullámhossz de Broglie wavelength λdB
detektálás detection  
detektálás, nukleáris sugárzásoké detection of nuclear radiations  
detektáló rendszer detecting system  
detektor detector  
detektor hatásfoka = detektálási hatásfok  detector efficiency η
deutérium (hidrogén-2, ~D) deuterium (hydrogen-2, ~D) 2H
deuteron (2H+) deuteron (2H+) d
diamágnesesség diamagnetism  
dipólusmomentum, elektromos dipole moment, electric  
direkt reakció (közbenső mag nélküli) direct reaction (without compound nucleus)  
diszjunkt disjoint  
diszkrét ≠ folytonos discrete ≠ continuous  
diszperziós erő dispersion force  
divergáló ágak diverging branches  
Doppler-effektus Doppler effect  
Doppler-kiszélesedés Doppler broadening  
Doppler-sebesség Doppler velocity  
dozimetriai mennyiség dosimetric quantity  
dózis, [elnyelt] dose, [absorbed] D
dózisteljesítmény dose rate dD/dt
duplán/kétszeresen mágikus magok doubly magic nuclei  
EC és β+  együtt EC and β+  together ε
effektív dózis effective dose E
egy nukleonra jutó átlagos kötési energia average binding energy per nucleon B
egy per u szabály (neutron-kölcsönhatásoké) one-over-u rule (of neutron interactions)  
egyatomos monatomic  
egyazon fajtájú nukleonok like nucleons  
egyenértékdózis equivalent dose HT
egyenes arány straight proportion  
egyensúly, radioaktív/szekuláris/tranziens equilibrium, radioactive/secular/transient  
egyrészecskés emisszió one-particle emission  
egység[, fizikai mennyiségé] unit[ of a physical quantity]  
egységes atomi tömegegység unified atomic mass unit u
egyszerű bomlás simple decay  
egyszerűsítés (egyenleté) reduction/simplification (of an equation)  
elágazási arány branching ratio  
elágazó bomlás branching decay  
elektromágneses erő electromagnetic force  
elektromos erő electric force  
elektromos térgradiens (ETG) electric field gradient (EFG)  
elektromos töltés electric charge Q
elektron electron e = e-
elektron-antineutrínó electron antineutrino  
elektronátmenet electronic transition  
elektronbefogás electron capture EC
elektronlyuk electron hole  
elektron-neutrínó electron neutrino νe
elektrontömeg electron mass me
elemi töltés elementary charge e
élettartam, közepes life[time], mean τ
élettartam[, közepes] lifetime[, mean] τ
elhasznált nukleáris üzemanyag spent nuclear fuel  
elhullatási vonal[, neutron/proton-] (nuklidtérképeken) dripline[, neutron/proton] (in nuclide charts)   
elnyelt dózis absorbed dose D
elnyújtott szferoid prolate  
első ionizációs potenciál/energia first ionization potential/energy   
elsődleges elektronok = δ elektronok (ionizáció) primary electrons =  δ electrons (ionization)  
elsődleges részecskék primary particles  
elsőrendű kinetika first-order kinetics  
emlő breast  
endergonikus ≈ endoterm endoergic endothermic  
energia [, kinetikus/mozgási, potenciális/helyzeti, termikus/hő-] energy [ ,kinetic, potential, thermal] E
energiabizonytalanság energy uncertainty  
energiaegyenleg/energiamérleg energy balance  
energiamegmaradás energy conservation  
energiaspektrum/energiaeloszlás energy spectrum/distribution  
energiatartomány energy range  
energiatartomány range of energy  
erőközvetítők force carriers  
erős kölcsönhatás strong force  
értékes [szám]jegy significant figure  
etil-jodid ethyl iodide  
év year a
exergonikus exoterm exoergic exothermic  
exponenciális [bomlás]törvény exponential law [of decay]  
extrapolált hatótávolság extrapolated range Rextr
ezer (103) thousand (103) k (kilo, SI prefix)
fajlagos aktivitás specific activity  
fajlagos töltés specific charge  
fáradhatatlanság, fotonoké indefatigability of photons  
fékezési [röntgen]sugárzás bremsstrahlung  
fékezőképesség, lineáris/tömeg- stopping power, linear/mass S
félempirikus formula/képlet semiempirical formula  
félértékszélesség half width (full width at half maximum) FWHM
feles érték half-integer  
felezési [réteg]vastagság half-thickness D1/2
felezési idő half-life T1/2
féllogaritmikus ábrázolás/grafikon semi-logarithmic plot  
felső index (képletben) superscript (in a formula)  
felszín surface area S
felületi feszültség surface tension  
felületi sűrűség surface density (= mass thickness) d
felületi tag/járulék/energia surface term  
fényelektromos sokszorozó photomultiplier [tube] PMT
fénysebesség vákuumban speed of light in empty space/in a vacuum c
Fermi–Dirac-statisztika Fermi–Dirac statistics  
fermion fermion  
ferromágnesesség ferromagnetism  
fizikai mennyiség physical quantity   
fluencia (a céltárgyat eltaláló részecskék teljes száma per a céltárgy területe) fluence (total number of particles hitting the target per target area)  
fonon phonon  
fordított arány inverse proportion   
fordítva arányos a tömeg négyzetével inverse proportional to the square of the mass  
forgás/rotáció rotation  
forgási ellipszoid rotational ellipsoid  
forrás = sugárforrás source = radiation source  
forró atom hot atom  
forróatom-kémia hot-atom chemistry  
fotocsúcs photoelectric/photo peak  
fotoeffektus (fényelektromos hatás) photoelectric effect PE
fotoelektron photoelectron  
foton photon γ
frekvencia (rezgésé) frequency f, n
független hasadási hozamok independent fission yields  
függőleges tengely vertical axis  
fundamentális erők/kölcsönhatások fundamental forces  
fundamentális/elemi részecskék fundamental/elementary particles  
fúzió fusion  
fúziós bomba = hidrogénbomba fusion/hydrogen bomb  
fúziós reaktor fusion reactor  
gamma/γ-bomlás/emisszió/átmenet gamma/γ decay/emission/transition γ
gamma/γ-foton gamma/γ photon γ
gamma/γ-rezonancia fluoreszcencia gamma/γ-resonance fluorescence  
gamma-/γ-sugárzás gamma/γ ray[s]  
gauge-bozon gauge boson  
Geiger–Müller-számláló = GM-cső GM counter/tube  
geometriai valószínűség geometrical probability  
gerjesztési energia excitation energy  
gerjesztési függvény excitation function  
gerjesztett [állapotú] mag excited-state nucleus  
gerjesztett állapot excited state  
gerjesztett/gerjesztéses/indukált hasadás induced fission IF
glóriás magok halo nuclei  
gluon gluon g
gömb sphere  
gömb alakú spherical  
gráf, irányított graph, directed  
gray gray Gy
gyakoriság (eseményé) frequency  
gyenge kölcsönhatás weak force  
gyomor stomach  
gyorsulás acceleration a
hadron hadron  
hasadás, gerjesztett/gerjesztéses/gerjesztés révén előidézett/indukált fission, induced IF
hasadás, neutronok által keltett/neutronindukált fission, neutron-induced (n,f)
hasadás, spontán fission, spontaneous SF
hasadás/maghasadás (általában) fission (in general) f
hasadás/maghasadás leszakadási fázisa fission, scission phase of   
hasadási [termék]hozam fission yield Y
hasadási fegyver fission weapon  
hasadási hozamok, független fission yields, independent  
hasadási hozamok, izobár chain yields  
hasadási neutronok fission neutrons  
hasadási reaktor fission reactor  
hasadási termék fission product FP
hasadási termékek hozama = hasadási hozam yield of fission products = fission yield Y
hasadóképesség fissility/fissionability  
hasadóképességi paraméter fissility parameter  
hasadvány (≈a hasadási folyamat elsődleges/primér terméke) fission fragment (primary product of the fission process) FF
hatásfok , detektálási efficiency of detection = detector efficiency η
hatáskeresztmetszet, magreakcióké cross section of nuclear reactions σ
hatótávolság (sugárzásé/erőé) range (of radiation/force) R
hatótávolság, erőé range of force  
hatótávolság, extrapolált range, extrapolated Rextr
hatótávolság, közepes range, mean Rmean
háttér[sugárzás] background [radiation]  
hatványsor power series  
héjmodell shell model  
héjvastagság, magoké skin thickness of nuclei dN
helicitás helicity/handedness h
helion (3He2+) helion (3He2+) h
hidrogénatom-szerű kötött rendszer hydrogen-atom like bound system  
hidrogénégés (fúziós reakciósor) hydrogen burning (fusion reactions)  
hidrogénizotópok hydrogen, isotopes of  
hiperfinom felhasadás hyperfine splitting  
hőfelesleg excess heat  
hőmérséklet-ekvivalens temperature equivalent  
homogén céltárgy homogeneous target  
hőmozgás thermal motion  
hordozó carrier  
hordozó hozzáadása nélküli no-carrier-added n.c.a.
hordozómentes carrier-free  
hosszú élettartamú long-lived  
hosszú hatótávolságú erők long-range forces  
Hubble-tágulás Hubble expansion  
húgyhólyag bladder  
hűlés (aktivitáscsökkenés bomlás következtében) cooling (decrease of activity due to decay)  
hullámfront wavefront  
hullámfüggvény wave function  
Hund-szabály Hund's rule  
idő–energia bizonytalanság time–energy uncertainty  
impaktfaktor (folyóiraté) impact factor (of periodicals) IF
impulzus/lendület/mozgásmennyiség momentum p
impulzusmegmaradás momentum conservation  
impulzusmomentum= impulzusnyomaték= perdület angular momentum L
inaktív/stabil izotóp inactive/stable isotope  
index, alsó (képletben) subscript (in a formula)  
index, felső (képletben) superscript (in a formula)  
instabil unstable  
instabilitás instability  
ionok által keltett magreakció ion-induced nuclear reaction  
irányított gráf directed graph  
ivarmirigyek gonads  
izobár isobar  
izobár [hasadási] hozamok chain yields  
izobár folyamat isobaric process  
izobár sor isobaric chain  
izobár sor (hasadási termékekkel kapcsolatos) mass chain  
izomerátmenet isomeric transition IT
izospin isospin Iz
izotón isotone  
izotóp isotope  
izotópdúsítás isotope enrichment  
izotópeffektus isotope effect   
izotópelválasztás isotope separation  
izotópgyakoriság isotopic abundance a
izotóphordozó isotopic carrier  
izotópia fogalma isotopy, concept of  
izotópkémia isotopic chemistry  
izotróp (minden irányban egyforma) isotropic (independent of direction)  
jelzett vegyületek labeled compounds  
jobbkezes right-handed  
K/L-elektron K/L electron  
K/L-héj K/L shell  
karakterisztikus röntgensugárzás characteristic X-rays  
K-él K-edge  
kemény (nagyenergiájú) sugárzás (pl. γ vagy röntgen) hard (high-energy) radiation (e.g. γ or X)  
keresztmetszet (területérték) cross-sectional area = geometrical cross section  
keresztmetszet, magoké geometrical cross section of  nuclei σG
keresztmetszet[, geometriai] cross section, geometrical  
késleltetett neutronok delayed neutrons  
kétlépéses bomlási sor two-step series  
kettős béta-bomlás double beta decay 2β, ββ, 2ε, εε
kettős protonbomlás two-proton decay 2p
kezdeti feltételek initial conditions  
kiegészítő szög supplementary angle 180°-α
kinetikus energia energy, kinetic Ekin
kinetikus/mozgási energia kinetic energy Ekin
kipusztult/elbomlott extinct  
Kis Tudomány Small Science  
kisenergiájú részecskék low-energy particles   
klaszterbomlás (nehézion-emisszió) cluster decay (heavy-ion emission)  
ködkamra cloud chamber   
ködkamrafelvétel cloud-chamber picture  
konvergáló ágak converging branches  
konverzió, belső conversion, internal IC
konverziós elektronok conversion electrons  
konverziós koefficiens (belső konverzióé) conversion coefficient (of internal conversion) α
korpuszkuláris sugárzás corpuscular radiation  
kortalanság/örökifjú tulajdonság, radioaktív atomoké agelessness of radioactive atoms  
koszinusztétel law of cosines  
kötési energia per nukleon binding energy per nucleon B/A
kötési energia, egy nukleonra eső átlagos binding energy per nucleon B/A
kötési energia, teljes (atomé) binding energy, total (of an atom) EA
kötött béta-bomlás bound-beta decay βb
közbenső/átmeneti/összetett mag compound nucleus  
közepes élettartam mean life[time]  τ
közepes hatótávolság mean range Rmean
közepes szabad úthossz mean free path δ
kozmikus [sugárzásból eredő] protonok cosmic-ray protons  
kozmikus eredetű természetes radionuklid induced natural radionuclide  
kozmikus gyakoriság, elemeké cosmic abundances of elements  
kozmikus sugárzás cosmic radiation  
kozmogén radionuklid cosmogenic radionuclide  
kozmológia cosmology  
közvetlenül ionizáló sugárzások directly ionizing radiations  
kromoszféra, Napé chromosphere of the Sun  
küszöbenergia threshold energy  
kvadrupólusmomentum[, elektromos] quadrupole moment[, electric] Q
kvantumjellemző quantum-state descriptor  
kvantum-színdinamika quantum chromodynamics QCD
kvark (általában) quark (in general) q
kvarkbezárás quark confinement  
kvarkhipotézis quark hypothesis  
kvázielasztikus (rugalmatlan, de rugalmasként tárgyalható, mert majdnem az) quasi elastic  
laboratóriumi (vonatkozási) rendszer laboratory system  
lágy (kisenergiájú) sugárzás (pl. γ vagy röntgen) soft (low-energy) radiation (e.g. γ or X)  
Lambert–Beer-törvény Beer–Lambert law  
láncreakció chain reaction  
lapított szferoid oblate  
lassulás deceleration -a
látható fény fotonjai visible-light photons  
leány[nuklid/elem/atom/mag] daughter [nuclide/element/atom/nucleus] D
legerjesztődés de-excitation  
légkör/atmoszféra atmosphere  
lelassulás/lassulás slowing down  
lepénydiagram pie diagram  
lepton lepton  
leptonszám=leptontöltés lepton number/charge L
letargia lethargy u
letargianyereség lethargy gain Δu
letargianyereség, közepes (egyetlen ütközésben) lethargy gain, mean (in a single collision) ξ
lézer által előállított protonok  laser-generated protons  
lineáris energiaátadás linear energy transfer LET
lineáris távolság linear distance x
lökéshullám shock wave  
London-féle [diszperziós] erő London force  
Lorentz-görbe Lorentzian curve  
mag héjvastagsága skin thickness of nuclei dN
mag/magok nucleus/nuclei  
magemulzió (egy speciális fotográfiai emulzió részecskenyomok detektálásához) nuclear emulsion (a type of photographic emulsion used for detecting particle tracks)  
magenergia = nukleáris energia nuclear energy  
magenergiaszint = mag energiaszintje nuclear energy level  
magerő (reziduális szín-/erős kölcsönhatás) nuclear force (residual color/strong force)  
maghéj skin of the nucleus  
mágikus magok magic nuclei  
mágikus számok magic numbers  
magizomer nuclear isomer  
magkémia nuclear chemistry  
magmágneses rezonancia  (~mágneses magrezonancia)  nuclear magnetic resonance NMR
magmagneton nuclear magneton µN
mágneses [dipólus]momentum magnetic [dipole] moment μ
mágneses összetartású fúzió magnetic-confinement fusion  
magnívók nuclear levels  
magon kívüli eredetű [részecskék/fotonok]  extranuclear [particles/photons]   
magreakció nuclear reaction  
magreakció, ionok által keltett nuclear reaction, ion-induced  
magreaktor/ atomreaktor/ nukleáris reaktor nuclear reactor  
magspin nuclear spin I
magsugár/magrádiusz nuclear radius RN
magsugár/magrádiusz radius, nuclear RN
magsugárzás = nukleáris sugárzás nuclear radiation  
magtérfogat volume of the nucleus VN
máj liver  
makroszkopikus mágneses tulajdonságok macroscopic magnetic properties  
másodlagos részecskék/sugárzás secondary particles/radiation  
másodlagos természetes radionuklid secondary natural radionuclide  
másodperc second (time unit) s
masszív/nagytömegű/ tömeggel rendelkező részecskék massive particles  
maximális energia, béta-spektrumé end-point/maximum energy of beta spectra Eβ / Emax
maximális hatótávolság maximum range Rmax
megmaradási törvény conservation law  
mennyiségi/kvantitatív analízis quantitative analysis  
merőleges egy bizonyos irányra prependicular to a certain direction  
mesterséges [eredetű] radionuklid artificial[ly produced] radionuclide  
mesterséges magreakció artificial nuclear reaction  
metastabil állapot metastable state  
mezon meson  
milliárd (109) billion (109) G (giga, SI prefix)
millió (106) millon (106) M (mega, SI prefix)
minőségi/kvalitatív analízis qualitative analysis  
moderátor moderator  
monoenergetikus monoenergetic  
monokromatikus monochromatic  
monoton előadás (monoton függvényekről) monotonous lecture (on monotonic functions)  
monoton függvény monotonic function  
Mössbauer-effektus Mössbauer effect  
Mössbauer-spektroszkópia Mössbauer spectroscopy  
Mössbauer-spektrum/spektrumok Mössbauer spectrum/spectra   
müon muon μ
müonmagneton muon magneton µμ
müon-neutrínó muon neutrino νμ
Nagy Bumm Big Bang  
Nagy Tudomány Large Science  
nagyenergiájú részecskék high-energy particles   
nap day d
Nap kromoszférája Sun's chromosphere  
napfogyatkozás, teljes solar eclipse, total  
napneutrínó-probléma solar neutrino problem  
negatív béta-bomlás beta minus decay β-
negatronbomlás = negatív béta-bomlás negatron decay = beta minus decay β-
négyzete (valaminek) square (of something)  
négyzetgyöke (valaminek) square root (of something)  
négyzetre emelés raising to the second power  
nemegyensúlyi/ egyensúly hiánya non-equilibrium  
nemes gáz noble gas  
nemizotópikus hordozó non-isotopic carrier  
nemrelativisztikus non-relativistic  
neutrínó neutrino ν
neutrínóoszcilláció neutrino oscillation  
neutrínótömeg neutrino mass mν
neutron neutron n
neutronaktivációs analízis neutron activation analysis NAA
neutronbefogás, sugárzásos/radiatív neutron capture, radiative (n,γ)
neutronbomlás (neutronemisszió) neutron decay n
neutronbomlás/emisszió, béta-késleltetett neutron decay/emission, beta-delayed βn
neutronelhullatási vonal neutron dripline  
neutronfelesleg neutron excess  
neutronfluxus (neutron cm-2 s-1) neutron flux (neutrons cm-2 s-1) Φ
neutronhiány neutron deficiency  
neutronindukált/neutronok által keltett hasadás neutron-induced fission (n,f)
neutronszám neutron number N
neutrontömeg neutron mass mn
nevező (törté) denominator (of fraction)  
nívószélesség level width  Γ
Nobel-díj Nobel Prize  
normális eloszlás = Gauss-eloszlás normal distribution = Gaussian distribution  
normált eloszlás (1-re normált) normalized distribution (normalized to 1)  
nukleáris /mag- nuclear  
nukleáris adatbázis nuclear database  
nukleáris gyógyászat nuclear medicine  
nukleáris hulladék nuclear waste  
nukleáris mágikus számok nuclear magic numbers  
nukleáris tudomány nuclear science  
nukleáris üzemanyagciklus nuclear fuel cycle  
nukleon nucleon N
nukleonszám-megmaradás nucleon number, conservation of  
nukleoszintézis nucleosynthesis  
nuklid nuclide  
nuklidgyártás/nuklidpreparátum nuclide preparation  
nuklidjelölés nuclidic notation  
nuklidtérkép chart of nuclides  
nuklidtérkép (~magtérkép/izotóptérkép) nuclide chart  
nuklidtömeg nuclidic mass M
nyelőcső esophagus  
nyomjelzéstechnika/nyomjelzés tracer technique  
nyomjelző (nuklid) tracer (nuclide)  
nyugalmi energia energy, rest E0
nyugalmi energia rest energy E0
oldalnézet lateral view  
önkényes egység arbitrary unit  
óra (egység) hour h
ordináta (függőleges tengely) ordinate (vertical axis)  
origó (grafikonokon) origin (in plots)  
ősanya/ősszülő (a bomlássor első tagja) primary parent (the 1st member of a decay chain)  
összenergia = teljes energia energy, total E
összenyomhatatlanság incompressibility  
összetett részecskék (hadronok) composite particles (hadrons)  
összetevő constituent  
oxónium ion hydronium ion H3O+
pajzsmirigy thyroid  
pályaelektron/héjelektron orbital electron  
pályán keringő részecske orbiting particle  
paramágnesesség paramagnetism  
páratlan függvény odd function  
páratlan paritás odd parity
parciális bomlási állandó (elágazó bomlásban) partial decay constant (in branching decay)  
parciális hatáskeresztmetszet partial cross section  
párhuzamos bomlások (radionuklid-keverékekben) parallel decays (in mixtures of radionuclides)  
párhuzamos/ellentett egy bizonyos iránnyal parallel/antiparallel to/with a certain direction  
paritás parity  
paritásmegmaradás megsértése = paritássértés parity conservation, violation of  
paritássértés violation of parity conservation  
párképződés (a gamma-emisszió alternatívája) pair production (alternative of gamma emission) PP
párképződés, elektron által elősegített pair production, electron-aided PP
párképződés, nukleáris/mag által elősegített pair production, nuclear/nucleus-aided PP
párkölcsönhatási tag/járulék/energia pairing term  
páros függvény even function  
páros paritás even parity +
párosodás/párkölcsönhatás pairing  
párosodik/párt képez pair off  
Pauli-[féle kizárási ]elv Pauli [exclusion] principle  
perc minute (unit) min
periódusos rendszer periodic table  
pick-off annihiláció pick-off annihilation  
pick-up [mag]reakció pick-up reaction  
pion pion π
Planck-állandó Planck constant h
Planck-állandó, redukált Planck constant, reduced ħ
potenciálgödör potential well  
pótszög complementary angle 90°-α
pozitív béta-bomlás beta plus decay β+
pozitív béta-bomlás és elektronbefogás együtt beta plus decay and electron capture together ε
pozitron positron e+
pozitronbomlás positron decay β+
pozitrónium positronium Ps
prefixum/előtag (SI) prefix (in SI)  
primordiális/elsődleges radionuklid primordial radionuclide  
prócium (hidrogén-1, ~H) protium (hydrogen-1, ~H) 1H
prompt neutronok prompt neutrons  
proton (1H+) proton (1H+) p
protonbomlás (protonemisszió) proton decay p
protonelhullatási vonal proton dripline  
protonemisszió proton emission p
protonhiány proton deficiency  
protontömeg proton mass mp
Q-érték Q-value Q
radioaktív radioactive  
radioaktív [sugár]forrás radioactive source  
radioaktív minta radioactive sample/specimen  
radioaktív nyomjelzési technika radioactive tracer technique  
radioaktivitás radioactivity  
radioaltív bomlás radioactive decay   
radioizotóp radioisotope  
radiokarbon/radioszén (szén-14) radiocarbon (carbon-14) 14C
radiokarbonos kormeghatározás radiocarbon dating  
radiokémia radiochemistry  
radiokémiai módszerek radiochemical methods  
radiometrikus kormeghatározás radiometric dating  
radionukleáris kémia radionuclear chemistry  
radionuklid radionuclide  
radionuklid, kozmikus eredetű természetes radionuclide, induced natural  
radionuklid, kozmogén radionuclide, cosmogenic  
radionuklid, másodlagos természetes radionuclide, secondary natural  
radionuklid, mesterséges [eredetű] radionuclide, artificial[ly produced]  
radionuklid, primordiális/elsődleges radionuclide, primordial  
radionuklid, természetes [eredetű] radionuclide, naturally occurring  
reakciósebesség reaction rate R
reakciótermékek reaction products  
reaktánsok (kiindulási anyagok) reactants  
reaktorszabályozás reactor control  
redukált Planck-állandó reduced Planck constant ħ
relatív atomtömeg = atomsúly relative atomic mass = atomic weight Ar
rendszám atomic number Z
részecske, elemi/ fundamentális particle, elementary/fundamental  
részecske, összetett particle, composite  
részecske, szubatomi particle, subatomic  
részecskeátadás[i reakció] particle transfer [reaction]  
részecskefizika particle physics   
részecskefluxus (fluencia per idő) particle flux (fluence rate) Φ
rezgés vibration  
reziduális erős kölcsönhatás residual strong force  
rezonanciacsúcs resonance peak  
rezonanciaenergia resonance energy  
ritkaság = s-kvantumszám strangeness S
RK&MK (radiokémia és magkémia) RC&NC (radiochemistry and nuclear chemistry)  
roentgen (egység) roentgen (unit) R
röntgenfotográfia X-ray photography  
röntgensugárzás X-ray/x-ray  
rövid élettartamú short-lived  
rövid hatótávolságú erők short-range forces  
rugalmas/elasztikus elastic  
rugalmatlan/inelasztikus inelastic  
saját mágneses momentum intrinsic magnetic moment  
sebesség (skalár mennyiség) speed u
sebesség (vektor mennyiség) velocity u
sebességi állandó (unimolekuláris reakcióké) rate coefficient (of unimolecular reactions) kuni
Segrč-diagram (Z-N ábrázolású nuklidtérkép) Segrč plot (Z vs. N type of nuclide chart)  
semleges részecske neutral particle  
semlegesség, elektromos neutrality, electric  
sievert sievert Sv
SI-prefixum/előtag SI prefix  
spalláció spallation  
spin (részecske saját perdülete) spin s
spinkvantumszám spin quantum number s
spontán folyamat spontaneous process  
spontán hasadás spontaneous fission SF
spontán/önmagától végbemenő spontaneous   
stabilitás kontinense/szigete/völgye continent/island/valley of stability  
stabilitás kontinense/szigete/völgye stability, continent/island/valley of  
Standard Modell Standard Model SM
stripping [reakció] stripping [reaction]  
sugár[hatás]kémia radiation chemistry  
sugár[zás]detektor/sugárzásmérő radiation detector  
sugár–anyag kölcsönhatás radiation–matter interaction  
sugárbiológia radiation biology  
sugárgyengítési együttható, lineáris  attenuation coefficient, linear  
sugárgyengülés/ sugárgyengítés attenuation  
sugárrészecske radiation particle  
sugárterápia/radioterápia radiation therapy  
sugárvédelem radiation protection  
sugárzási súlyfaktor radiation weighting factor wR
sugárzási teljesítmény radiant power Φ
sugárzásos/radiatív befogás radiative capture  
sugárzásos/radiatív neutronbefogás radiative neutron capture (n,γ)
sűrűség density ρ
szabad annihiláció free annihilation  
szabályozórudak (magreaktoroké) control rods (of nuclear reactors)  
szabályozott energiatermelés controlled energy production   
szakadási fázis, maghasadásé scission phase of  fission  
számlálási sebesség count[ing] rate R
számláló (detektor) counter (detector)  
számsűrűség (~részecskekoncentráció/ darabszám-koncentráció) number density n
szcintillációs számláló/detektor scintillation counter/detector  
szekuláris egyensúly secular equilibrium  
szeparációs/leválasztási energia separation energy S
szétszóródás (azonos energiájú α-részecskék egyedi hatótávolságának sztochasztikus eredetű bizonytalansága) straggling (of the range of α particles)  
szferoid (gömbszerű test) spheroid  
Szilárd–Chalmers-effektus Szilárd–Chalmers process  
szimmetriaelvek symmetry principles  
színbezárás color confinement  
színkölcsönhatás color force  
szinkrotron synchrotron  
szinkrotronsugárzás synchrotron radiation  
szintdiagram level scheme   
színtöltés color charge  
szinusztétel law of sines  
szobahőmérséklet, standard room temperature, standard RT
szög (geometriai) angle α
szögkorreláció angular correlation  
szögsebesség/körfrekvencia angular frequency/velocity w
szökési sebesség escape velocity  
szór[ód]ás, részecskéké scattering of particles  
szór[ód]ás, rugalmas/rugalmatlan scattering, elastic/inelastic  
szórás, statisztikai standard deviation σ
szoros illeszkedésű [kristály]rács close-packed lattice  
sztelláris nukleoszintézis stellar nucleosynthesis  
szubatomi részecske subatomic particle  
szükséges feltétel necessary condition  
szuperdeformált magok superdeformed nuclei  
taszítás ≠ vonzás repulsion ≠ attraction  
tau[on]=tau-lepton tau[on]=tau lepton τ
tau-neutrínó tau neutrino ντ
téglalap rectangle  
tehetetlenség (tömeggel kapcsolatos) inertia (related to mass)  
térbeli szimmetria spatial symmetry  
térfogati tag/járulék/energia volume term  
terjedési sebesség, hullámé propagation rate of wave  
termalizál thermalize  
termékek products  
természetes [eredetű] radionuklid naturally occurring radionuclide  
természetes bomlási sor[ok] naturally occurring decay series  
természettudomány[ok] science[s], [natural]  
termikus aktiválás thermal activation  
termikus energiatartomány thermal energies  
termikus neutronok thermal neutrons  
termodinamikai/abszolút hőmérséklet thermodynamic temperature  
termonukleáris fúzió thermonuclear fusion  
terner hasadás ternary fission  
testszöveti súlyfaktor tissue weighting factor wT
t-kvantumszám topness T
többszörösen ionizált atom multiply ionized atom  
töltés, elemi charge, elementary e
töltésegyenleg/töltésmérleg charge balance  
töltöttrészecske-reakciók charged-particle reactions  
tömegdefektus mass defect  
tömeggyengítési együttható attenuation coefficient, mass  
tömegközépponti [koordináta]rendszer center of mass frame  
tömegparabola mass parabola  
tömegszám mass number A
tömegtöbblet (~tömeghiány/tömegdefektus) mass excess Δ
törésmutató index of refraction   
tört/hányad fraction  
transzaktinidák transactinides  
transzurán elemek transuranium elements  
tranziens egyensúly transient equilibrium  
trícium (hidrogén-3, ~T) tritium (hydrogen-3, ~T) 3H
tripla-alfa (3α-)folyamat triple alpha (3α) process
triton (3H+) triton (3H+) t
tüdő lung  
unimolekuláris bomlás unimolecular decomposition  
univerzum/világegyetem Universe  
utóhatás aftereffect  
utóhatás [, bomlásé] aftereffect [of decay]  
vákuumban empty space, in  
vákuumban vacuum, in a  
vastagbél (és kettőspont) colon  
vegyértékelektron valence electron  
vegyértékhéj valence shell  
vegyjel chemical symbol  
vegyjel általános helyettesítője chemical symbol, general placeholder for X
véletlenszerű random  
vért/árnyékolás (a dolgozók sugárzás elleni védelmére) shielding (to protect workers from radiation)  
vetítőszakasz, függőleges (ábrákon) dropline (in diagrams)  
vetületeloszlás=peremeloszlás marginal distribution  
világűr outer space  
visszalökődés recoil  
visszalökődéses (visszalökődésen alapuló) elválasztás recoil separation  
visszalökődési energia recoil energy ER
visszalökődési nyom recoil track  
visszalökődés-mentes/fononmentes recoilless/phononless  
visszalökődött atom recoil atom  
visszaszórás, béta- backscattering, beta  
visszaszórt hányad (sugárzásé) albedo  
visszaszórt sugárzás/részecske back-scattered radiation/particle  
vizes fázis aqueous phase  
vízszintes tengely horizontal axis  
vonalszélesség, természetes line width, natural  (FWHM) Γ
vonzás ≠ taszítás attraction ≠ repulsion  
vöröseltolódás, spektrumvonalaké redshift of spectrum lines  
W bozonok W bosons W+, W-
Weizsäcker-egyenlet Weizsäcker equation  
Woods–Saxon-potenciál Woods–Saxon potential  
Z bozon Z boson Z0
zamat flavor  
zamatváltozás change of flavor  
zárójel, kerek parenthesis ( )
zárójel, szögletes bracket [ ]
zárthéj-konfiguráció closed-shell configuration  

[1]
Jelölések:
= szinonima
hasonló fogalom
antonima (ellentétes értelmű fogalom)
~ így is nevezik
/ lehetőségek elválasztása
[lehetséges szövegrész, mely elhagyható]
(magyarázat stb.)