Egyszerűsített bomlási sémák α-ra, β-ra & γ-ra Nagy Sándor honlapjára A Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik

Az egyszerű bomlássémák esetében a következő konvenciókat használják. A rendszámcsökkenéssel járó átalakulások (pl. α-bomlás) nyila balra ferdén mutat, a rendszámnövekedéssel járóké (negatív β-bomlás) jobbra ferdén, a γ-bomlásé pedig (mely nem változtatja meg a rendszámot) ↓ egyenesen lefelé. Ugyancsak függőleges | szakasz jelzi a pozitív β-bomlás Q-értékének azt a 2mec2-nyi részét (1022 keV, egy pozitron és egy elektron összes nyugalmi energiája), mely nem konvertálódik kinetikus energiává. A szakasz ezen a ponton megtörik, és egy balra ferdülő nyíllal ér véget jelezve, hogy a rendszám csökkent. Az alábbi sémákon az energiát keV egységben kell érteni.

Az α-bomló 228Th a 4n+0 természetes bomlási sor második tagja. A sémán jól látszik az α-bomlás egyik jellegzetessége: az elágazási arányok (%) erősen függnek az α-energiától: minél nagyobb Eα, annál “erősebb” az illető ág az α-csoporton belül. A Q-érték ~1,8%-a leányatom ER visszalökődési energiáját adja. Ez a kis energiatöredék még így is csaknem 100 keV, melynek hőmérséklet-egyenértéke ~1 GK. A visszalökődött atomok tehát “eléggé forrók”.
A β-bomló 64Cu is egyike a félszáz páratlan-Z & páratlan-N típusú nuklidnak, amelyek mind β (39%), mind ε (61%) bomlásra hajlandóak. Az ε-ág maga is két ágra bomlik ebben az esetben: β+ (17,4%) és EC (43,6%) egyaránt lehetséges, ha nem is egyforma valószínűséggel

Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium

Az elmosódás oka: nagyobb alfa-energiához nagyobb visszalökődési energia tartozik. Elektronbefogás.