Nagy 3 Sándor: Teljes gőzzel a magyar felsőoktatásért!

szemelvények a gőzkorszakalkotó találmány történetéből

(Megjelent a Tétékás Nyúz 1996. március 27-i számában)

Ma, a XXI. század derekán, számos évtized távlatából tekintve vissza a magyar felsőoktatás 1996-os mélypontját követő fellendülésre, ideje, hogy néhány eredeti dokumentum közreadásával adózzunk mindazok – köztük drága ükapám, néhai dr. Nagy Sándor gőzművelődési álomtitkár – emlékének, akiknek áldozatos munkája s találékonysága lehetővé tette számunkra, hogy felzárkózzunk Eurafrázsia modern felsőoktatásához.

Íme a nagy álom megszületéséről és valóra válásáról szóló dokumentumok, melyek tartalmát – hála az általános és kötelező gőzoktatásnak – ma már mindenki kívülről ismeri:
 
 

***

Részlet Dinnyafeöldy Oszkár okleveles üzemmérnök, a művelő feltalálója, visszaemlékezéseiből

 ...Feladatom a vídiagyártás1 selejtjeként keletkező alacsony Wigner-keménységű fémötvözet, a víejnstejn2 hasznosítása és így a technológiai veszteségek csökkentése volt.

 A megoldást – mint annyi feltaláló – én is a véletlennek, ill. feleségem maliciózus természetének köszönhetem. Egyik elképzelésem ugyanis az volt, hogy a víejnstejnt kenyérvágó kés gyártására kellene felhasználni. Az ötlettől fellelkesülve üvegvágógyártó automata gépsorunkat nyomban átállíttattam az elképzelt prototípusra, majd a mintapéldányt hazavittem kipróbálásra. Sajnos (szerencsére) a háromnapos otthoni kenyér kőnél keményebbnek bizonyult, és így a víejnstejn kés azonnal kicsorbult tőle.

– Na, ez a te híres késed még a meleg vizet se vágja! – jegyezte meg szokott epésségével hitvesem.

 Hogy a lesújtó véleményt kísérletileg cáfoljam, azonnal folyatni kezdtem a konyhai meleg vizet, ám legnagyobb megrökönyödésemre be kellett látnom, hogy feleségemnek kivételesen tényleg igaza van. Alig érte ugyanis meleg víz a víejnstejn kést, az nyomban gömb alakúra rándult, mintegy emlékezetébe idézve azt az eredeti formát, amelyből a gyártás kiindult. (Tudniillik a gyártás gömb alakú munkadarabbal kezdődik, hogy a betanított gépkezelőnek ne legyen gondja azzal, melyik végével dugja be a gépbe az anyagot.)

 Reményeimet a másnapi laborvizsgálatok fényesen igazolták: bizonyítást nyert, hogy a víejnstejn az ún. emlékező ötvözetek családjába tartozik. Nem tudom, hogy ezen a ponton túljut-e az ötlet valaha, ha feleségem történetesen nem a felsőoktatásban dolgozik. Ennek köszönhetem, hogy másnapi tízóraim – velő pirítóssal – épp a Művelődési3 Közlöny legújabb számába lett becsomagolva. Ahogy az emlékező ötvözet felett merengve kicsomagoltam a velőt, szórakozott pillantásom arra a minisztériumi pályázatra esett, mely a felsőoktatás korszerűsítését és – mindenekelőtt – olcsóbbá tételét tűzte ki célul.

 És akkor hirtelen összeállt a kép...

 – Heuréka! – kiáltottam fel, mire titkárnőm azonnal elősietett, vállán a szokott törülközővel, kezében masszírozókesztyűvel és szappannal.

 Izgatottan közöltem vele, hogy ezúttal csak diktálás lesz, mert a magyar gőzoktatás jövőjét szeretném felvázolni, reagálva a minisztériumi pályázatra...
 
 

***

Részlet a feltaláló gőzoktatási szabadalmából

 ...A végbélkúp alakúra formált és gondosan bevazelinozott vagy beszappanozott víejnstejn rudacskát – a leendő művelőt – óvatosan becsúsztatjuk a hallgató egyik fülébe4, majd a másik fülre kapcsolt vákuummal egyrészt kiszippantjuk az immár feleslegessé vált természetes agyvelőt5 (brain drain), másrészt a helyére szívjuk a megfelelő méretű rudacskát6. Ezután teflonos tömítéssel a füljáratokba ültetjük a gőzoktatáshoz elengedhetetlenül szükséges 1/4"-es csőcsonkokat, amelyeket külső végükön már gyárilag elláttak a modern kerti locsolócsövekéhez hasonló, ám gőzálló standard csatlakozókkal7. A művelet után némi meleg víz átvezetésével ellenőrizzük a csatlakozásokat. A melegvizes kezeléstől a víejnsejn rudacska kezdi visszanyerni emlékezetét, lassacskán felvéve egy nulladik évfolyamot8 végzett hallgató agyának mérsékelten barázdált alakját.

 A gőzoktatás során a művelő barázdáltságát az alkalmazott gőz hőmérsékletével tetszés szerint és – hangsúlyozom – igen olcsón9 lehet szabályozni (kiművelni). A tömeges gőzoktatást kétféle módon, ill. ezen két módozat kombinációjával lehet megvalósítani.

 Ha nagy létszámú hallgatóságot szeretnénk egyforma szintre kiképezni, akkor a hallgatókat párhuzamosan kapcsoljuk (lásd a mellékelt kapcsolási rajzot), s a gőzhőmérséklettől függően órákon belül rendelkezésünkre áll annyi új technikus, diplomás vagy PhD-s, amennyit a társadalom adott igényei éppen megkövetelnek. Ezzel a módszerrel tehát nagyon rugalmasan és hamar – s még egyszer hangsúlyozom: olcsón – felzárkózhatunk a fejlett Nyugathoz. Mondanom sem kell, hogy ehhez a módszerhez precíz hőmérsékletmérésre van szükség, ami megdrágítja az eljárást, s mellesleg jogi bonyodalmakhoz is vezethet, amennyiben egy főiskola – akkreditáció hiányában – kénytelen volna megtagadni a doktori oklevelet a véletlenül PhD-sekké képzett technikusjelöltektől.
 
 
a) Párhuzamos kapcsolás  b) Soros kapcsolás 
A gőzoktatásban alkalmazott alapkapcsolások 
Jelmagyarázat:
-: a gőzáramlás iránya; 
: művelő-beültetésen átesett (kiművelendő) emberfő

Szegényebb főiskolák és egyetemek számára épp ezért inkább a hallgatók soros10 kapcsolása javallott (lásd az iménti ábrát). Itt ugyanis a túlképzés tünetei (akadémikusi allűrök stb.) legfeljebb csak a sor elején léphetnek fel, ahol a gőz még nagyon meleg. Távolabb a tűztől már csak egyszerű diplomáig vagy technikusi oklevélig vihetik a hallgatók. A sor legvégén állókat célszerű ismét besorolni a következő kiképzési ciklusba – ez a gyors eljárás helyettesíti a korábbi év- és félévismétléseket.

 Nem kell magyarázni, hogy aki egyszer alapgőzoktatásban részesült, az később igen könnyen továbbképezhető ugyanezzel a módszerrel, hiszen csupán a korábbinál melegebb gőzt kell átfúvatni a fején a beültetett csőcsonkok felhasználásával.

 Távfűtéses lakásokban élők számára könnyen és olcsón megszervezhető a távoktatás is. Ehhez nem kell más, csak egy minimax hőmérővel ellátott szelepes adapter11, melyet ki-ki maga csatlakoztathat a fali gőzradiátorra. Az illetékes távoktató vagy távfűtő intézmény Tanulmányi Osztályának visszaküldött adapter hőmérőállása alapján azután a Kar dékánja haladéktalanul megküldi a gőzjegyző által hitelesített diplomát...
 
 

***

Részlet dr. Nagy Sándor gőzoktatási álomtitkár rektorokhoz írt körlevelének lediktált piszkozatából

 ...Amint azt Önök is jól tudják, tárcánk – újabb nevén: Művelődési és Gőzoktatási Minisztérium (Megbeszélni Gy-vel és B-vel, nem-e kéne az érthetőbb Művelő-beépítési-re változtatni nevünket! Így egymás közt röviden csak Művelő-nek becézhetnék! Hahaha!) – mindig is nagy súlyt helyezett az egyetemekre és a főiskolákra. Köztudott az is, hogy visszatérő régi álmunk a felsőoktatásra fordított költségek csökkentése. Ezt sodorják felénk az új idők fodrozódó hullámai (Nem tudom, mit szól majd ehhez B! Lehet, hogy jobb lesz bodrozódót írni: az politikusabb és Vehérwáry szerint magyarosabb is!), és ennek jegyében fogant az a nemrégiben lezárult pályázat is, melyet "A felsőoktatás fejvesztése"12 címen írtunk ki az Önök által vezetett intézmények számára. (Ez a rész nagyon jó: igazán emelkedett!)

 Örömmel jelentem be, hogy a "Talpra Valentin!" jeligéjű pályamű (Vajon mért választott az ürge ilyen hülye jeligét? Kinyomozhatnák már a fiúk a személyazonosságát!), melynek zseniális szerzője egyelőre ragaszkodik inkognitójához, elnyerte a vídiaipari szakemberekből összeállított – tehát a felsőoktatás szempontjából abszolút semleges – zsűri legmagasabb elismerését. (Beszélnem kell P-vel: kiutalhatná végre a muksók honoráriumát!)

 A mellékletben foglalt pályaműrészlet, mely az elgondolás lényegét tartalmazza, minden bizonnyal elegendő támpontot ad tanintézeteiknek a helyi viszonyokra adaptált konkrét oktatási technológiák kifejlesztéséhez. Kérem Önöket, hogy az ügy fontosságára való tekintettel haladéktalanul lássanak hozzá az új oktatási technológia kidolgozásához, hogy közös álmunk mielőbb valóra válhassékson. (Felhívatni Grétsyt vagy utánanézni a helyesírási szótárban!)
 
 

Dr. Nagy Sándor
volt egyetemi tanársegéd
gőzoktatási álomtitkár
nagy@para.chem.elte.hu
 
  

Jegyzetek

1vídia: wie diamant, a.m. [kemény] mint a gyémánt

2víejnstejn: wie Einstein, ill. wie ein Stein, a.m. [kemény] mint egy kődarab

3A mostani fiatalok valószínűleg nincsenek tisztában azzal, hogy a "művelődés" szó eredetileg nem állt semmiféle összefüggésben a beépített művelővel. Ez a képzettársítás csak a későbbi jelentésszűkülés során következett be. Jómagam is csak a véletlenek szerencsés összjátékának köszönhetem, hogy a Művelődési Közlöny valódi velővel összekent címlapja koherens gondolattá egyesült fejemben az emlékező ötvözet képzetével.

4Ha a fül elég zsírosnak bizonyult, akkor a vazelinezés elmaradhat, ezzel is csökkentve a képzési költségeket. Ezért olyan fontos, hogy a felveendő hallgatók előzetes hallásvizsgálaton essenek át, amely során mintát vesznek a füljáratukból. Ez az ún. "fülvételi vizsga", melynek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

5A velőt az intézményi menza természetesen reprocesszálhatja, sőt, ez az eljárás melegen – de nem túl forrón (nehogy megégesse a hallgatók száját) – javallott is a költségek további csökkentése végett.

6Nagyon fontos, hogy a beépítendő művelő megfelelő méretű legyen, mert különben később, amikor már csak műtétileg lehet eltávolítani, lötyögni vagy szorulni fog a fejben, ami szövődményekhez vezethet. (Eleinte előfordultak olyan esetek, hogy a füljáraton át beköltözött szongáriai cselőpók hálóval szőtte be a rendelkezésre álló szabad helyet, s ez még a könnyebb szövődmények közül való. Ma már ilyesmi nem fordulhat elő, hiszen a víejnstejn rudacska S, M, L, sőt XL méretben is könnyen beszerezhető.)

7Szegényebb egyetemek figyelmébe ajánlom a hagyományos kóc–lenolajkence tömítést, de végső soron a hallgató saját haja is megteszi, különösen, ha zsíros. Ezért célszerű a fülvételi vizsgát hajvizsgálattal is kiegészíteni, s a bőrfejűeket emelt tandíjjal sújtani.

8Egyesek ebben látják igazolva azokat a – hamis – híreszteléseket, miszerint a nulladik évfolyam hatása a melegvizes beöntésével volna egyenértékű.

9Gondoljunk arra, hogy a hallgatók fején átbocsátott gőz tovább hasznosítható pl. az egyetemi épületek fűtésére.

10A program megvalósításához célszerű az e célból létrehozott Soros 2 Alapítvány támogatásáért folyamodni.

11A teavízforralós adapter kidolgozása folyamatban van, s így nemsokára kertes házban lakók is élvezhetik a távoktatás előnyeit.

12Az eredeti átiratban a fejlesztés alak szerepelt. A múlt század végén ugyanis, amikor ükapám magnóra mondta levelét, a -vesztés képzőt még eléggé következetlenül alkalmazták. Így például a fejlesztés szót a mai növesztés, fejvesztés értelemben használták, szemben a modern, fejlevágásra utaló értelmezéssel. (Nagy 3 Sándor jegyzete)


Vissza Nagy Sándor honlapjára.