Elektromágneses sugárzások osztályozása Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén

The original applet (© W. Bauer, 1999) can be found among the pages of LON-CAPA.
Used by permission, courtesy of Wolfgang Bauer .

Magyarítás: Nagy Sándor ( Németh László informatikus szíves közreműködésével).

Kattintsunk a hullámhossz-/frekvencia-/energiaskálára, és az egér huzigálásával álítsunk be olyan értéket, amilyent akarunk. Alternatív módszer a nyilak (→ ←) használata a billentyűzeten.

Megjegyzés: Figyeljük meg, hogy az energiaskálán az eV (elektronvolt) egység is szerepel.


A gamma-bomlásból eredő elektromágneses sugárzás energiája

A γ-sugárzás elhelyezése az elektromágneses spektrumban A látható fény tartománya Tipikus γ-energiák tartománya

A gamma-bomlás jellemzően 1-2 MeV-es fotonokat produkál, de olyan közeli magátmenetek is vannak, melyek az UV-tartományba eső fotonokat produkálnak.
Az annihilációs sugárzást pl. a gamma-spektroszkópiában nem szokás gamma-sugaraknak hívni. Ezek vonalszélessége a Doppler-kiszélesedés miatt lényegesen és mérhetően nagyobb a magátmenetekből származó sugárzásénál, mert a foton-elektron pár eredő impulzusa nem teljesen nulla (azon kívül változó értékű is) az annihiláció pillanatában. Emiatt a két fotonra eső energia is csak nagyjából egyenlő két elektron nyugalmi energiájával.

Fékezési sugárzás (F), karakterisztikus röntgensugárzás (KR) és a gamma-sugárzás (γ)

A γ-sugárzás elhelyezése eredet szerint A γ-sugárzás elhelyezése energia szerint

Eredet szerint a három sugárzás világosan elkülönül.

A folytonos eloszlású fékezési sugárzás nagyenergiájú részét (ha van ilyen), a karakterisztikus röntgensugárzással összemosva röntgensugárzásnak nevezik. A kozmikus sugárzás részét képező nagyenergiájú fotonokat eredetüktől függetlenől általában gamma-sugárzásnak nevezik.

A fékezési sugárzás folytonos spektruma hullámhosszát tekintve átfed(het)i a röntgen-UV-látható (VIS)-IR-stb. tartományt.

A lágy gamma-sugarak gyakran kisebb frekvenciájúak a kemény röntgensugaraknál, sőt az UV-ig is lemehetnek (nukleáris fény).


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka

Látogatószám 2013.02.21. óta:

traffic counter
Karakterisztikus röntgensugárzás Gamma-sugárzás: magátmenetekből Fékezési sugárzás: elektron gyorsulása/lassulása során keletkezik Átfedés