Angol szöveg Magyar szöveg
NARRATOR:
It began before dawn
with a plumbing glitch in the cooling system.
NARRÁTOR:
Napkelte előtt kezdődött az egész, egy a hűtőrendszerben bekövetkezett hibával.
The Three Mile Island reactor shut down,
but the heat from radioactive decay
kept the temperature inside the reactor high
A Three Mile Island-i reaktor leállt, de a radioaktív bomlás hője továbbra is magasan tartotta a reaktor hőmérsékletét.
To cool the core,
a small valve was opened to relieve heat pressure.
A zóna hűtése végett kinyitottak egy kis szelepet, hogy a nyomás csökkenjen.
But unknown to plant operators, the valve became stuck open. Az operátorok nem sejtették, hogy ekkor a szelep nyitott állapotában beragadt.
Too much water escaped, partially uncovering the core,
and it began to overheat.
Túl sok víz párolgott el, így a reaktorzóna részben lefedetlenné vált, ezért elkezdett tovább hevülni.
Technical failures were compounded by human error. A technikai hibák emberi tévedésekkel kombinálódtak.
Plant operators shut off the emergency water system
that would have cooled the core.
Az erőmű operátorai elzárták a vészhűtés vizét, amely le tudta volna hűteni a zónát.
Mike Gray WRITER:
If the operators had not intervened
in that accident at Three Mile Island and shut off the pumps,
the plant would have saved itself.
Mike Gray ÍRÓ:
Ha az operátorok nem avatkoztak volna be a Three Mile Island-i balesetbe azzal, hogy kikapcsolják a szivattyúkat, az erőmű helyrehozta volna magát.
So the operators thought they were saving the plant
by cutting off the emergency water,
when, in fact, they had just sealed its fate.
Vagyis az operátorok azt hitték, hogy megmentik az erőművet a vészhűtés kiiktatásával, holott épp azzal pecsételték meg a sorsát.
NARRATOR:
Within minutes, the control room console lit up
accompanied by blaring horns and sirens.
NARRÁTOR: Az irányítópulton perceken belül kigyulladt a vészjelzés – a tülkök és a szirénák üvölteni kezdtek.
By early morning, temperature in the reactor
was already reaching 4,300 degrees.
Hajnalra a reaktor hőmérséklete már elérte a 2370°C-ot.
At 5,200 degrees, the nuclear core would melt down. A reaktorzóna olvadása 2870°C-nál következik be.
Mike Gray WRITER:
Then they get the alarm, “Radiation in the control room.”
Mike Gray ÍRÓ:
Aztán jött a riasztás: „Radioaktív sugárzás a vezérlőteremben!”
(alarm wailing) (vijjogó riasztó)
Well, that’s got to be a heart stopper. Ettől aztán megáll az emberben az ütő!
NARRATOR:
Pumps removing the hot, contaminated water
had overflowed,
releasing radioactive gases inside the plant
and increasing radiation dose rate outside the facility.
NARRÁTOR:
A szivattyúk eltávolították a forró, szennyezett víz fölöslegét, s eközben radioaktív gázok szabadultak el az erőműben, amitől az üzemen kívül is megnőtt a dózisteljesítmény.
With radiation threatening
to escape into neighboring communities,
supervisor Gary Miller announced the first general emergency
ever to be declared at a nuclear plant
in the United States.
Fennállt a veszély, hogy a sugárzó anyag eljut a környező településekre, ezért Gary Miller igazgató bejelentette az általános vészhelyzetet. Ez volt az első ilyen eset az Egyesült Államokban üzemelő nukleáris létesítmények történetében.
The radiation level inside the containment vessel
had reached 10,000 rems per hour, a dose high enough
that only minutes of exposure would prove fatal.
A sugárzási szint a konténment belsejében elérte 100 sievert per órát. Ekkora dózisteljesítmény percek alatt végzetes hatású a sugárzásnak kitett emberre.
William Scranton III
LIEUTENANT GOVERNOR:

There had never been anything like this.
William Scranton III KORMÁNYZÓHELYETTES:
Ehhez hasonló még sohasem fordult elő.
It wasn’t something you could see or feel or taste or touch. Ez nem olyan, amit az ember lát, érez, ízlel vagy tapint.
We were talking about radiation,
which generated an enormous amount of fear.
Mindenki a sugárzásról beszélt, amely iszonyú félelmet keltett az emberekben.
NARRATOR:
16 hours after the first alarm,
pumps were restarted and water began moving through the core.
NARRÁTOR:
16 órával az első riasztás után, a szivattyúk elindultak, és a víz újra áramolni kezdett az aktív zónában.
Temperature and pressure began to drop. A hőmérséklet és a nyomás csökkenni kezdett.
But there was still danger that hydrogen in the reactor
would mix with oxygen and explode.
De még mindig fennállt a veszély, hogy a reaktorban fejlődött hidrogén, oxigénnel keveredve, felrobban.
Physicists and engineers pored over data
while 140,000 people were evacuated
and officials prepared for the worst.
A fizikusok és mérnökök az adatokat elemezték. A hatóságok, a legrosszabbra számítva, 140 000 embert evakuáltak.
Finally, a calculation flaw was discovered
and the threat of explosion was put to rest.
Végül kiderült, hogy a számításokba hiba csúszott, és robbanástól nem kell tartani.
After five days of fear and anguish,
residents felt safe enough to return to their homes,
but they would be plagued by doubt for years to come.
Öt napnyi szorongás és félelem után a lakosság visszatérhetett otthonába, de még évekig kételyek gyötörték őket az eset után.
Dick Thornburgh GOVERNOR:
I don’t see how you could ever erase
the memories of frustration, of uncertainty,
punctuated by moments of stark terror
that attach to an incident like Three Mile Island...
and the eternal sense of relief and deliverance
when that was finally over.
Dick Thornburgh KORMÁNYZÓ:
Nem is tudom, hogyan lehetne kitörölni a Three Mile Island-incidens emlékeit: a folytonos frusztrációt és bizonytalanságot, melyet csak a vakrémület pillanatai szakítottak meg... és a megkönnyebbülés megváltó örömét, amikor az egész véget ért.
NARRATOR:
Three years later,
a robotic camera was lowered into the nuclear core.
NARRÁTOR:
Három évvel később egy robotkamerát eresztettek le a reaktor aktív zónájába.
It was the first look at the magnitude of the accident. Ez volt az első pillantás, mely felmérte a baleset nagyságát.
Robert Long SUPERVISING ENGINEER:
I remember vividly
seeing this videotape
of a camera coming down into the top of the core...
and you hear the voice
of the mechanic who’s... who’s lowering it
saying, “One foot, two foot...”
Robert Long FŐMÉRNÖK:
Még ma is előttem van, ahogy nézem a videót, melyet egy kamera készített, mely a zóna teteje felé ereszkedett... ahogy hallom a technikus hangját, aki... aki lefelé ereszti, s közben ezt mondja: „Egy láb, két láb...”
MECHANIC:
We’re now two feet into the core.
TECHNIKUS:
Két lábnyira járunk a zónában.
We’re now approaching three feet. Mindjárt három lábnál tartunk.
And as he’s going as I’m watching the tape,
my stomach churns more...
És ahogy megy lejjebb, miközben a videót nézem, a gyomrom összeszorul...
MECHANIC:
We are approaching four feet...
TECHNIKUS:
Most leszünk négy lábnál...
We’re now five... Öt láb...
ENGINEER:
Got something.
MÉRNÖK:
Itt van valami.
Robert Long SUPERVISING ENGINEER:
And that recognition for the first time –
five feet of the core was gone.
Robert Long FŐMÉRNÖK:
És az a felismerés... az, hogy a zónából öt láb hiányzik! (5 láb ≈ 1,5 méter)
That’s when we really saw
that the core had been severally damaged.
Ez volt az, amikor igazán láttuk, hogy az aktív zóna súlyosan megsérült.
Roger Mattson SENIOR ENGINEER:
We had a meltdown at Three Mile Island.
Roger Mattson FŐMÉRNÖK:
A Three Mile Islandnél leolvadás történt.
We melted the core down. Leolvasztottuk az aktív zónát.
50% of the core was destroyed or molten
and something on the order of 20 tons of uranium
found its way, by flowing in a molten state,
to the bottom head of the pressure vessel.
A zóna 50%-a tönkrement vagy elolvadt, és durván 20 tonna uránolvadék lecsorgott a nyomástartály aljáig.
That’s a core meltdown. Ez leolvadás volt.
No question about it. Semmi kétség.
NARRATOR:
Remarkably, very little radioactivity
was released into the environment,
because unlike Chernobyl, containment was factored
into the Three Mile Island reactor design.
NARRÁTOR:
Érdekes módon nagyon kevés radioaktivitás jutott a környezetbe, mert a Csernobilival ellentétben, a Three Mile Island-i reaktor tervezése során nagy figyelmet szenteltek a konténmentnek.
And following the accident, the nuclear power industry
introduced new safety and training standards,
as well as new and improved nuclear reactor designs.
A baleset után a nukleáris energiaipar új biztonsági és képzési standardokat vezetett be, és a reaktortervezés is megújult.

Az angol transzkript forrása: http://www.teachersdomain.org/asset/phy03_vid_threemile/ Nagy Sándor honlapjára Nagy Sándor: Nukleáris Címszavak Glosszáriumába, melyhez ez a lap is tartozik A Tékába, mely ehhez hasonló animációkhoz/szimulációkhoz vezet Nagy Sándor webhelyén


Vissza Nagy Sándor honlapjára. Releváns |tIt| kínálat: Nukleáris Glosszárium, Asimov Téka